Utsatt høringsfrist: Reg.plan Nesstranda

Planforslaget til reguleringsplan for Nesstranda hyttefelt ligger ute til offentlig ettersyn frem til 10.08.2018. (Fristen er utsatt med noen dager). Plandokumentene ligger her nede og en papirversjon er tilgjengelig for innsyn i ekspedisjonen på kommunehuset (i hylla på høyre side ved inngangen). Har du spørsmål så send e - post til vegcli@vegarshei.kommune.no

Høringsutkast (plandokumenter):

Vedlegg:

Øvrige dokumenter, info og linker:

Merknader til planforslaget merkes med ‘2016/1050’ og sendes innen 10. august 2018 til:

Vegårshei kommune
Molandsveien 11
4985 Vegårshei
E-post: post@vegarshei.kommune.no

Innspill og uttalelser publiseres fortløpende under denne linken


Bakgrunn

Planutvalget i Vegårshei kommune har den 05.06.2018 vedtatt å legge forslag til reguleringsplan for Nesstranda, datert 03.05.2018, ut til offentlig ettersyn. Planforslaget ligger ute til offentlig ettersyn frem til 06.08.2018.

På oppdrag fra Halvor Dalen og Kjersti Sandberg/Arne Laugstøl har Stærk & Co As (tidligere 'Plankontoret Hallvard Homme AS') utarbeidet reguleringsplan for Nesstranda.
15. desember 2016 ble det varslet om oppstart av planarbeid og nå legges planforsalget datert 03.05.2018, ut til offentlig ettersyn frem til 06.08.2018 jf. Lov om planlegging og byggesaksbehandling §12-10.

Det gjelder Gnr. 18, Bnr. 27-30, 33, 43, 76, 114 m.fl. i Vegårshei kommune.
 

Formål med reguleringsarbeidet

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for fortetting av eksisterende hyttefelt (disposisjonsplanene D19 og D20 i kommuneplanen) ved Nesstranda og å planlegge ny utbygging i området avsatt til fremtidig hytteområde i kommuneplanen. Ved vedtak av ny reguleringsplan vil de gamle disposisjonsplanene, D19 og D20 bli opphevet.

Det er 26 eksisterende hytter i området og planforslaget legger opp til en fortetting og utvidelse av området med 37 nye tomter. Videre planlegges det traseer for fremføring av vei til både eksisterende og nye tomter, felles båtplasser, avløpsanlegg og areal for uteopphold og aktiviteter med badeplass.

Planområdet (omtrent 233 da) ligger ved Sørfjorden i Vegår, sør for Sundet og nordøst for Nes og er 1 kilometer lang og har adkomst fra Fylkesvei 91. , tilførsels/samleveg og noen stikkveger i området. Det er bygd ny felles avkjøring til hytteområdet, samt nylig ført opp felles

avfallsbod og bygd avkjøring til felles parkeringsplass. I 2015 ble det bygd ca. 850 meter vei inn og nordover i hytteområdet, som per i dag gir adkomst (stikkveier) til 12 hytter.


Nesstranda - Klikk for stort bilde

Sist endret 20.07.2018
Fant du det du lette etter?
Login for redigering Login for redigering