Vedtatt: Mindre endring reguleringsplan Ufsvatn

Denne saken ble behandlet av planutvalget i plansak PS-04/18 den 16.01.2018 og følgende vedtak ble fattet: Etter Lov om planlegging og byggesaksbehandling § 12-14 vedtas mindre endring av Reguleringsplan for Ufsvatn slik det fremgår av reviderte planbestemmelser (datert 27.11.2017).

Den 27.11.2017 er det i henhold til pbl. § 12-8 varslet om endring av reguleringsplan for Ufsvatn. Frist for å komme med tilbakemelding / innspill gikk ut den 18. desember 2017.

Klageadgang

Dette vedtaket kan påklages til fylkesmannen i samsvar med bestemmelsene i plan- og bygningslovens § 1-9. Klagen må være skriftlig og sendes innen 3 uker jfr. forvaltningslovens § 29. Klagefristen er 3 uker fra det tidspunkt man har mottatt underretning om vedtaket.

En eventuell klage skal sendes til: post@vegarshei.kommune.no

Relevante dokumenter:

- Saksframlegg behandling av planendring den 16.1.18 og omtalte endringer (PDF, 30 kB)

- Forhåndsvarsling med foreslåtte endringer sendt ut til berørte parter (PDF, 236 kB)

- endring i planbestemmelser regulerinsplan Ufsvatn (rød tekst) (PDF, 123 kB)

 

Ufsvatn camping - Klikk for stort bilde

Sist endret 18.01.2018
Fant du det du lette etter?
Login for redigering Login for redigering