Saker til høring/akkurat vedtatt

Her publiserer vi pågående høringer og/eller planer som er akkurat vedtatt.

Vi ønsker gjerne din høringsuttalelse på høringer og informasjon om saker og tidsfrister finner du i de aktuelle høringene.


Sist endret 10.10.2012
Djuptjennhaugen

I henhold til pbl. § 12-8 varsles det om endring av reguleringsplan for Vegårshei Sentrum. Vegårshei kommune en justering av reguleringsbestemmelser for boligfelt Djuptjennhaugen. Frist for eventuelle merknader er 28. februar.

regionplan planprogram

Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune har vedtatt å starte opp arbeid med Regionplan 2030. Forslag til planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn med høringsfrist 1. mars. 2018. 

Ufsvatn camping

Denne saken ble behandlet av planutvalget i plansak PS-04/18 den 16.01.2018 og følgende vedtak ble fattet: Etter Lov om planlegging og byggesaksbehandling § 12-14 vedtas mindre endring av Reguleringsplan for Ufsvatn slik det fremgår av reviderte planbestemmelser (datert 27.11.2017).

raudsandlia

Denne saken ble behandlet av planutvalget i plansak PS-03/18 den 16.01.2018 og følgende vedtak ble fattet: Etter Lov om planlegging og byggesaksbehandling § 12-14 vedtas mindre endring av Reguleringsplan for Raudsandlia slik det fremgår av revidert plankart (datert 21.11.2017) og reviderte planbestemmelser (datert 14.11.2017).

utvidelse Sør

Etter Lov om planlegging og byggesaksbehandling §12-14 har planutvalget i plansak PS-35/17 den 28.11.2017 vedtatt mindre endring / utvidelse av reguleringsplan for Vegårshei Sentrum.

bading_vegaarshei_fotokonkurranse.jpg

Vegårshei kommune har utarbeidet en folkehelseoversikt som viser helsetilstanden i befolkningen, og hva som virker positivt og negativt inn på helsen vår. Fristen for å komme med tilbakemeldinger er 20. september

planavgrensning Kjørkeliheia

Det varsles om oppstart av planarbeid i forbindelse med detaljreguleringsplan for Kjørkeliheia. Innspill kan sendes innen 6. september. Intensjonen med planen er å tilrettelegge for Sørlandet hoppsenter, et nytt boligområde og et nytt næringsområde.

Ny demens avdeling, Vegårshei bo- og omsorgssenter

Bakgrunn for forskriften er lovendringer i helse- og omsorgstjenesteloven §3-2 a første og andre ledd samt pasient og brukerrettighetslovens §2-1-e første ledd av 01.06.16. Lovendringener vedtatt for å sikre den enkelte bruker bedre forutsigbarhet og mer åpenhet rundt kriterier for tildeling og venteliste samt styrke rettighetene til den omsorgstrengende.
 

Bever

Miljødirektoratet har fastsatt ny forskrift om forvaltning av bever. I forskriften pålegges kommunene å fastsette lokal forskrift som Viltnemnda i Vegårshei legger ut på høring. Høringsfrist er 10. august.

Djuptjennhaugen

Etter Lov om planlegging og byggesaksbehandling § 12-14 vedtas mindre endring av Reguleringsplan for Vegårshei sentrum (nytt boligområde på Djuptjennhaugen IV). Vedtak er fattet av planutvalget i plansak PS-26/17 den 06.06.2017

Bygdetun

I samarbeid med forslagstiller Vegårshei Bygdetun har Vegårshei kommune laget en reguleringsplan for dette museumsområdet som ligger på Grasåsen. Den 23.5.2017 har kommunestyret vedtat reguleringsplanen.

forsamlingshus

Etter Lov om planlegging og byggesaksbehandling § 12-14 vedtas mindre endring av Reguleringsplan for Vegårshei sentrum (område Forsamlingshuset).

Kittilsmyrveien

Planutvalget har den 21.03.2017 vedtatt mindre endring av Reguleringsplan for Vegårshei sentrum slik det fremgår av revidert plankart, datert 08.03.2017. Endringen er i forbindelse med opprusting av Kittilsmyrveien (hovedadkomstvei til boligfelt Djuptjennhaugen).

masseuttak Rambergstea foto

Den 21.03.2017 har planutvalget vedtatt utvidelse av masseuttaksområdet ved Rambergstea gjennom en mindre endring i reguleringsplan for Ubergsmoen.

luftbilde Haukenes

Eiendomsskattelistene er nå lagt ut til offentlig ettersyn på kommunens hjemmeside, og ved ekspedisjonen på kommunehuset. Link til side med skattelister. Klagefrist er 11.04.17.

image1.JPG

Den 31. januar 2017 har kommunestyret vedtatt Reguleringsplan for Ubergsmoen. 

Kvem Kvisli

Høringsutkast til planprogram for kulturminneplan for Vegårshei kommune, behandlet i planutvalget den 17.01.2017, sendes ut på høring fram til  3. mars 2017.

bilde.jpg

Kommunestyret i Vegårshei kommune har i sak PS 110/16 den 13.12.2016 vedtatt ”Kommunal Planstrategi 2016-2019 for Vegårshei kommune” ihht. Plan– og bygningslovens § 10-1.

hytte

På oppdrag fra Halvor Dalen og Kjersti Sandberg skal Plankontoret Hallvard Homme AS utarbeide reguleringsplan for Nesstranda. Oppstart av planarbeid varsles i samsvar med §§ 12-3 og 12-8 i Plan- og bygningsloven.

hyttefelt Killand 2

Forslag til reguleringsendring for hyttefelt Killand 2 datert 2.8.2016 ble vedtatt av kommunestyret i plansak PS 73/16 den 06.09.2016.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Chantal van der Linden

Rådgiver plan
Telefon :37 17 02 35
Mobil :945 05 716
E-post :vegcli@vegarshei.kommune.no
Artikkel (1)
Login for redigering Login for redigering