Saker til høring/akkurat vedtatt

Her publiserer vi pågående høringer og/eller planer som er akkurat vedtatt.

Vi ønsker gjerne din høringsuttalelse på høringer og informasjon om saker og tidsfrister finner du i de aktuelle høringene.


Sist endret 10.10.2012
Nesstranda

Planforslaget til reguleringsplan for Nesstranda hyttefelt ligger ute til offentlig ettersyn frem til 10.08.2018. (Fristen er utsatt med noen dager). Plandokumentene ligger her nede og en papirversjon er tilgjengelig for innsyn i ekspedisjonen på kommunehuset (i hylla på høyre side ved inngangen). Har du spørsmål så send e - post til vegcli@vegarshei.kommune.no

image4.JPG

Etter Lov om planlegging og byggesaksbehandling § 12-14 har planutvalget den 8.5.2018 vedtatt mindre endring av Reguleringsplan for Ubergsmoen slik det fremgår av reviderte planbestemmelser (datert 11.04.2018). Endringene gjelder for boligområdene Grasåslia og Tangheia.

P1330658

Etter Lov om planlegging og byggesaksbehandling § 12-14 har planutvalget den 8.5.2018 vedtatt mindre endring av Reguleringsplan for Mauråsen slik det fremgår av reviderte planbestemmelser (datert 11.04.2018).

luftbilde Myra 1

Etter Lov om planlegging og byggesaksbehandling § 12-14 har planutvalget den 8-5-2018 vedtatt mindre endring av Reguleringsplan for Ljøstad slik det fremgår av reviderte planbestemmelser (datert 11.04.2018).

 

utvidelse RP ifm rulleskibane

I henhold til plan- og bygningsloven §12-8 varsles det om endring av reguleringsplan for Vegårshei Sentrum.  Vegårshei Ski- og Aktivitetssenter (VSA) søker om en mindre endring (utvidelse) av reguleringsplan for Vegårshei Sentrum i forbindelse med bygging av rulleskibanen på gnr/bnr 42/25 og gnr/bnr 42/3.

fiber

Vegårshei kommune har et ambisiøst mål om bredbåndstilbud til alle kommunens innbyggere. Det planlegges å søke om statlige tilskudd til utbygging av bredbånd i Vegårshei kommune også i 2018. Innbyggere, næringsliv, lag og foreninger oppfordres til å komme med innspill på områder som er aktuelle for utbygging. Høringsfrist 20. april 2018.

Djuptjennhaugen

Denne saken ble behandlet av planutvalget i plansak PS-09/18 den 13.03.2018 og følgende vedtak ble fattet: Etter Lov om planlegging og byggesaksbehandling § 12-14 vedtas mindre endring av Reguleringsplan for Vegårshei sentrum slik det fremgår av reviderte planbestemmelser (datert 29.02.2018).

flere hus på boligfeltet

Eiendomsskatt i Vegårshei skrives ut for boliger og fritidsboliger i hele kommunen. Næringseiendommer, samt Verk og bruk har ikke eiendomsskatt. Skattesatsen er av kommunestyret fastsatt til 4 promille for 2018. Eiendomsskattelistene legges ut for offentlig ettersyn fra 28. februar til 16. april, som også er frist for å klage på eiendomsskatten for 2018.

 

regionplan planprogram

Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune har vedtatt å starte opp arbeid med Regionplan 2030. Forslag til planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn med høringsfrist 1. mars. 2018. 

Ufsvatn camping

Denne saken ble behandlet av planutvalget i plansak PS-04/18 den 16.01.2018 og følgende vedtak ble fattet: Etter Lov om planlegging og byggesaksbehandling § 12-14 vedtas mindre endring av Reguleringsplan for Ufsvatn slik det fremgår av reviderte planbestemmelser (datert 27.11.2017).

raudsandlia

Denne saken ble behandlet av planutvalget i plansak PS-03/18 den 16.01.2018 og følgende vedtak ble fattet: Etter Lov om planlegging og byggesaksbehandling § 12-14 vedtas mindre endring av Reguleringsplan for Raudsandlia slik det fremgår av revidert plankart (datert 21.11.2017) og reviderte planbestemmelser (datert 14.11.2017).

utvidelse Sør

Etter Lov om planlegging og byggesaksbehandling §12-14 har planutvalget i plansak PS-35/17 den 28.11.2017 vedtatt mindre endring / utvidelse av reguleringsplan for Vegårshei Sentrum.

bading_vegaarshei_fotokonkurranse.jpg

Vegårshei kommune har utarbeidet en folkehelseoversikt som viser helsetilstanden i befolkningen, og hva som virker positivt og negativt inn på helsen vår. Fristen for å komme med tilbakemeldinger er 20. september

planavgrensning Kjørkeliheia

Det varsles om oppstart av planarbeid i forbindelse med detaljreguleringsplan for Kjørkeliheia. Innspill kan sendes innen 6. september. Intensjonen med planen er å tilrettelegge for Sørlandet hoppsenter, et nytt boligområde og et nytt næringsområde.

Ny demens avdeling, Vegårshei bo- og omsorgssenter

Bakgrunn for forskriften er lovendringer i helse- og omsorgstjenesteloven §3-2 a første og andre ledd samt pasient og brukerrettighetslovens §2-1-e første ledd av 01.06.16. Lovendringener vedtatt for å sikre den enkelte bruker bedre forutsigbarhet og mer åpenhet rundt kriterier for tildeling og venteliste samt styrke rettighetene til den omsorgstrengende.
 

Bever

Miljødirektoratet har fastsatt ny forskrift om forvaltning av bever. I forskriften pålegges kommunene å fastsette lokal forskrift som Viltnemnda i Vegårshei legger ut på høring. Høringsfrist er 10. august.

Djuptjennhaugen

Etter Lov om planlegging og byggesaksbehandling § 12-14 vedtas mindre endring av Reguleringsplan for Vegårshei sentrum (nytt boligområde på Djuptjennhaugen IV). Vedtak er fattet av planutvalget i plansak PS-26/17 den 06.06.2017

Bygdetun

I samarbeid med forslagstiller Vegårshei Bygdetun har Vegårshei kommune laget en reguleringsplan for dette museumsområdet som ligger på Grasåsen. Den 23.5.2017 har kommunestyret vedtat reguleringsplanen.

forsamlingshus

Etter Lov om planlegging og byggesaksbehandling § 12-14 vedtas mindre endring av Reguleringsplan for Vegårshei sentrum (område Forsamlingshuset).

Kittilsmyrveien

Planutvalget har den 21.03.2017 vedtatt mindre endring av Reguleringsplan for Vegårshei sentrum slik det fremgår av revidert plankart, datert 08.03.2017. Endringen er i forbindelse med opprusting av Kittilsmyrveien (hovedadkomstvei til boligfelt Djuptjennhaugen).

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Chantal van der Linden

Rådgiver plan
Telefon :37 17 02 35
Mobil :945 05 716
E-post :vegcli@vegarshei.kommune.no
Artikkel (1)
Login for redigering Login for redigering