Saker til høring/akkurat vedtatt

Her publiserer vi pågående høringer og/eller planer som er akkurat vedtatt.

Vi ønsker gjerne din høringsuttalelse på høringer og informasjon om saker og tidsfrister finner du i de aktuelle høringene.


Sist endret 10.10.2012
Bygdetun

I samarbeid med forslagstiller Vegårshei Bygdetun har Vegårshei kommune laget en reguleringsplan for dette museumsområdet som ligger på Grasåsen. Den 23.5.2017 har kommunestyret vedtat reguleringsplanen.

Djuptjennhaugen

I forbindelse med utbygging og detaljprosjektering av nytt boligområde på Djuptjennhaugen IV, foreslår Vegårshei kommune å gjennomføre noen mindre endringer i reguleringsplan for Vegårshei Sentrum. Frist for å komme med tilbakemeldinger er 2. juni.

forsamlingshus

Etter Lov om planlegging og byggesaksbehandling § 12-14 vedtas mindre endring av Reguleringsplan for Vegårshei sentrum (område Forsamlingshuset).

Kittilsmyrveien

Planutvalget har den 21.03.2017 vedtatt mindre endring av Reguleringsplan for Vegårshei sentrum slik det fremgår av revidert plankart, datert 08.03.2017. Endringen er i forbindelse med opprusting av Kittilsmyrveien (hovedadkomstvei til boligfelt Djuptjennhaugen).

masseuttak Rambergstea foto

Den 21.03.2017 har planutvalget vedtatt utvidelse av masseuttaksområdet ved Rambergstea gjennom en mindre endring i reguleringsplan for Ubergsmoen.

luftbilde Haukenes

Eiendomsskattelistene er nå lagt ut til offentlig ettersyn på kommunens hjemmeside, og ved ekspedisjonen på kommunehuset. Link til side med skattelister. Klagefrist er 11.04.17.

image1.JPG

Den 31. januar 2017 har kommunestyret vedtatt Reguleringsplan for Ubergsmoen. 

Kvem Kvisli

Høringsutkast til planprogram for kulturminneplan for Vegårshei kommune, behandlet i planutvalget den 17.01.2017, sendes ut på høring fram til  3. mars 2017.

bilde.jpg

Kommunestyret i Vegårshei kommune har i sak PS 110/16 den 13.12.2016 vedtatt ”Kommunal Planstrategi 2016-2019 for Vegårshei kommune” ihht. Plan– og bygningslovens § 10-1.

hytte

På oppdrag fra Halvor Dalen og Kjersti Sandberg skal Plankontoret Hallvard Homme AS utarbeide reguleringsplan for Nesstranda. Oppstart av planarbeid varsles i samsvar med §§ 12-3 og 12-8 i Plan- og bygningsloven.

hyttefelt Killand 2

Forslag til reguleringsendring for hyttefelt Killand 2 datert 2.8.2016 ble vedtatt av kommunestyret i plansak PS 73/16 den 06.09.2016.

Ubergsmoen

Planutvalget har vurdert høringsutkast til reguleringsplan for Ubergsmoen den 23.08.2016. Høringsutkastet videresendes til kommunestyret som behandler denne den 6. september 2016 før den legges ut på høring. Her ligger alle dokumentene og vedlegg tilknyttet denne saken.

kirka

I forbindelse med utvidelse av gravlunden ved Vegårshei kirke ble det laget en reguleringsplan. Planen ble vedtatt av kommunestyret den 24.05.2016.

luftbilde Haukenes

I forbindelse med en ny 200-års flomanalyse for Vegår, Vegårshei sentrum og Ubergsmoen, vedtok planutvalget den 3. mai 2016 endringer i reguleringsplan for Vegårshei sentrum og kommuneplanen.

Myra flom

I forbindelse med en 200-års flomanalyse for Vegårshei sentrum som ble utarbeidet av SWECO, forhåndsvarsles det om mindre endring av reguleringsplan for Vegårshei sentrum. Frist for tilbakemelding blir 18. mars. 

Er det noen hjemme?

Kommunestyret i Vegårshei kommune har i møte den 08.09.2015 vedtatt ”Kommunal Planstrategi 2015-2018” i hht. Plan– og bygningslovens § 10-1.

Luftbilde Vegårsheidagene 2011_3

Gjeldende regional plan for senterstruktur og handel er fra 2012. Nå ligger revidert plan ut på høring fram til 4. september.

Humla

Verneforslaget for den kommende nasjonalparken, som omfatter områder i Tvedestrand, Arendal og Grimstad kommune, er nå lagt ut for offentlig ettersyn. Frist: 18. september 2015.

bilde.jpg

Forslag til 'kommunal planstrategi for Vegårshei kommune 2015-2018' har blitt lagt ut på høring fra 10. april til 10. mai. Pga. innspill ble det gjennomført noen endringer og ligger endelig forslag til innsyn fram til kommunestyrets behandling den 8. september 2015.

Myrvang

Etter plan- og bygningslovens § 12-14 vedtas små endringer av reguleringsplan Vegårshei Sentrum i Myrvang-området. Det gjelder justeringer på vei og renovasjonsområdet.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Chantal van der Linden

Rådgiver plan
Telefon :37 17 02 35
Mobil :945 05 716
E-post :vegcli@vegarshei.kommune.no
Artikkel (1)
Login for redigering Login for redigering