Høring om utbygging av bredbånd

Vegårshei kommune har et ambisiøst mål om bredbåndstilbud til alle kommunens innbyggere. Det planlegges å søke om statlige tilskudd til utbygging av bredbånd i Vegårshei kommune også i 2018. Innbyggere, næringsliv, lag og foreninger oppfordres til å komme med innspill på områder som er aktuelle for utbygging. Høringsfrist 20. april 2018.

Bakgrunn

Dagens samfunn baserer store deler av tjenestetilbudet på at innbyggerne har tilgang til internett, og fremover vil det være avgjørende for bosetting og attraktivitet at det gis tilbud om bredbånd i hele kommunen vår. Områdene Ubergsmoen, Haukenes og Romundstad, samt hele Fjordbygda er bygd ut gjennom prosjekter som har fått støtte fra Nkom de siste årene. Espeland-Mjåvatn fikk tilskudd i 2016 og vil bli bygd ut med bredbåndstilbud. I tillegg fikk vi tilskudd til Nærestadkrets i 2017, men på grunn av manglende interesse fra aktørene er det foreløpig uklart hvilket tilbud som vil bli tilbudt i dette området.
 

Om bredbåndsstøtteordningen

Bredbåndsstøtteordningen er en offentlig støtteordning over statsbudsjettet med fastsatte kriterier for tildeling av støtte til utbygging av bredbånd. Aust-Agder Fylkeskommune vurderer og rangerer søknadene, deretter foretar Nasjonal KOmmunikasjonsMyndighet (NKOM) den endelige avgjørelsen opp mot evalueringskriteriene og den totale budsjettrammen. For 2018 har Samferdselsdepartementet utarbeidet nye og forenklede retningslinjer for å få støtte til utbygging av bredbånd i områder som ikke er kommersielt lønnsomme å bygge ut. Blant annet er grensen for områder som kan søke støtte er høynet fra 4 – 10 mbit/s, noe som betyr at store deler av Vegårshei er aktuelle områder å søke støtte for.
 

For 2018 planlegges det å søke om midler for følgende områder:

Lia – Takserås – Bjorvatn
Vegerstøl – Myre
Ettestøl – Moland – Lauve – Fjellheim

Potten som skal fordeles i Aust-Agder er på ca 3,3 millioner.
 

Kriterier som vurderes ved tildeling av midler til bredbåndsutbygging

  • Områder som ikke har bredbåndsdekning med hastighet på minimum 10 Mbit/s skal prioriteres.
  • Også områder med et eksisterende reelt bredbåndstilbud i intervallet 10-30 Mbit/s kan få støtte til utbygging.
  • Krav om lokale bidrag (medfinansiering, f.eks. dugnad)
  • Prosjektene må innebære et reelt tilbud om bredbånd til alle husstander og bedrifter i det geografiske området det søkes støtte til.
  • Tilbudet skal kunne oppgraderes til minimum 100 Mbit/s i løpet av 2-3 år.

Vi oppfordrer innbyggerne til å rapportere inn reell dekning (mobil og bredbåndshastighet) ved å bruke NKOM sin nettside Nettfart.no (på pc) eller mobilappen Nettfart. Hastighetsmålinger gjort via Nettfarttjenesten er i utgangspunktet anonyme, men viser hastighet målt på nøyaktig lokasjon. Disse rapporteres umiddelbart til dekningskart i tjenesten, noe som vil bidra til å gi oss et bedre bilde av dekningsutfordringene i ulike deler av kommunen.

For å få til en enkel søknadsprosess er det ønskelig at f.eks. husstander i et område går sammen og samler inn data basert på NKOM sin Nettfart.no eller mobilappen Nettfart (iOS og Android).


Frist for innspill

Alle som ønsker det kan komme med innspill.

Høringsfrist: 20. april 2018

Høringssvar sendes:

Kontaktpersoner i Vegårshei kommune:

Kirsten Helen Myren, tlf 916 29 046

fiber - Klikk for stort bilde

Sist endret 06.04.2018
Fant du det du lette etter?
Login for redigering Login for redigering