Formannskapet

Formannskapet har syv medlemmer. I perioden 2015-19 er de fordelt slik; Høyre , Krf , Sp , og Ap . Formannskapet holder møte en gang i måneden, vanligvis første tirsdag i hver måned. Møtene holdes i Administrasjonsbygget og starter normalt kl 09:00.

Møtene er åpne for publikum som tilhørere.
 

Formannskapets oppgaver:

 • Avgjøre saker i henhold til myndighet delegert fra kommunestyret
 • Avgi innstilling til kommunestyret i saker som forelegges formannskapet, og i saker som formannskapet selv tar opp.
 • På eget initiativ ta opp til behandling saker som det mener bør tas opp/utredes

Formannskapets ansvarsområder:

 • Økonomistyring og budsjettarbeid
 • Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel
 • Overordnet planstrategi
 • Utbyggingssaker inkl. idrettsanlegg
 • Grunneierforhold
 • Eierskapssaker
 • Oppfølging av kommunens rettssaker
 • Forhandlinger om rådmannens lønn og lederavtale
 • Hastevedtak etter kommuneloven § 13 nr. 1
 • Høringsuttalelser som ikke naturlig tilligger en av komiteene
 • Andre saker som ikke naturlig hører til i andre organer

Tileggsfunksjoner:

 • Valgstyre etter valgloven § 4-1
 • Klagenemnd etter forvaltningsloven § 28 andre ledd

Formannskapets medlemmer 2015-2019

Møteinnkallinger/-protokoller

Sist endret 01.12.2015
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Kirsten Helen Myren

SP - ordfører
Telefon :37 17 02 32
Mobil :916 29 046
E-post :vegkhm@vegarshei.kommune.no

John Geir Smeland

AP - varaordfører
Mobil :905 75 676
E-post :John.smeland@online.no
Login for redigering Login for redigering