Planutvalg

Kommunene var tidligere pålagt å ha et fast utvalg for plansaker. Dette er ikke lenger et krav, men kommunestyret har likeval valgt å ha et eget planutvalg som jobber med saker etter bestemmelser i Plan og bygningsloven.

Kommunestyret har også valgt å opprettholde ordningen med en kommunalt ansatt funksjonær som ivaretar barn og unges interesser i planleggingen, barnas representant.

Utvalget avholder møter i hht. fastlagt møteplan. I saker der utvalget finner det nødvendig legges det inn tid til befaringer. Planutvalgets oppgaver og myndighet fremgår av retningslinjer fastsatt av kommunestyret.

Planutvalget har delegert myndighet til å fatte avgjørelser etter Lov om planlegging ogbyggesaksbehandling (plan- og bygningsloven), på følgende områder:

 • vedta mindre endringer i kommuneplanen (§11-17)- fastsette planprogram i forbindelse med mindre revisjoner av kommuneplanen(§11-13, 2. ledd), samt for reguleringsplaner med vesentlige virkninger (§12-9, 3.ledd)
 • vedta mindre reguleringsplaner når planen er i samsvar med rammer i kommuneplanens
  arealdel, og det er mindre enn fire år siden den ble vedtatt av kommunestyret
  (§ 12-12, 2. ledd)
 • vedta mindre endringer i reguleringsplan og/eller vedta utfyllinger innenfor
  hovedtrekkene i reguleringsplanen (§ 12-14, 2. ledd)
 • vedta midlertidig forbud mot tiltak (kapittel 13)
 • behandle klagesaker i vedtak etter Lov om planlegging og byggesaksbehandling
  som underinstans, der vedtaket i første omgang er fattet av administrasjonen i
  henhold til delegert myndighet eller av utvalget selv.

Planutvalget er i tillegg ”sparringspartner” overfor administrasjonen ved utarbeidelse og
behandling av planer etter loven.

Planutvalgets medlemmer 2015 - 2019

Møteinnkallinger og protokoller

Sist endret 01.12.2015
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Kirsten Helen Myren

SP - ordfører
Telefon :37 17 02 32
Mobil :916 29 046
E-post :vegkhm@vegarshei.kommune.no

John Geir Smeland

AP - varaordfører
Mobil :905 75 676
E-post :John.smeland@online.no
Relaterte linker (2)
Login for redigering Login for redigering