Tildeling av offisiell veiadresse

Alle eiere og festere av bebygd eiendom i Vegårshei kommune får i de kommende ukene brev med melding om at de har fått tildelt offisiell veiadresse. 

Adressetildeling    
Stortinget har pålagt kommunene å innføre offisielle veiadresser med hjemmel i Matrikkellovens § 21 (adresseparagrafen). Vegårshei kommunestyre har bestemt at det skal innføres veiadresser til alle bebygde eiendommer i kommunen og har vedtatt offisielle veinavn på i alt 165 veier. Kart- og oppmålingsavdelingen har ansvaret for å fastsette veiadressene, dvs veinavn + husnummer. 
   

Alle eiendommene (gårdsnr./bruksnr./festenr./seksjonsnr. - adresseløpenr.) er nå tildelt offisielle veiadresser. Her finner du et oversiktskart over alle veier og husnummer i Vegårshei. Klikk på denne linken for detaljerte kart med veiadresser. 
    
Litt om prinsippene for tildeling av veiadresse (veinavn + husnummer).    
Veinettet i kommunen er delt opp i veiparseller og hver parsell har fått tildelt veinavn. Alle veinavnene er vedtatt av kommunestyret. Hver adresse er knyttet opp mot en veiparsell og nummereringen skjer etter to prinsipper som gjelder for hele landet:

  1. Fortløpende nummerering: Brukes i regulerte bolig- og noen hyttefelt
  2. Avstandsnummerering: Brukes på de fleste adresser i Vegårshei. Nummeret som tildeles, er avstanden dividert på 10 fra krysset der veiparsellen starter og fram til adressen (eksempel: 250 meter fra veikryss til bolig gir adressenummer 25). I Norge er det vedtatt at adressenummer på venstre side av veien skal ha partall (2, 4, 6…) og alle adressenummer på høyre side skal ha oddetall (1, 3, 5…)
       

Klage på tildelt adresse.    
Adresseparagrafen gir kommunene ansvar for adresseringen og sier at de som får tildelt ny veiadresse skal kunne uttale seg før endelig vedtak om ny veiadresse blir fattet. Kommunestyret har allerede godkjent og vedtatt alle veinavn og Kartverket har vedtatt skrivemåten av hvert enkelt navn etter norsk rettskriving. Du kan derfor ikke klage på veinavnet eller skrivemåten i tildelt veiadresse. Du kan heller ikke klage på hvilket husnummer du er tildelt, da dette inngår i et helhetlig system som skal være likt for hele landet. Du har derfor kun rett til å klage på hvilken vei du er tilknyttet.  
   
Eventuell klage sender du til post@vegarshei.kommune.no eller i brev til Vegårshei kommune, 4985 Vegårshei innen 3 uker etter at dette brevet er mottatt.  
     
Dersom klage ikke er mottatt innen 3 uker, blir veiadressen din offisiell og registrert i Matrikkelen. Folkeregisteret blir automatisk oppdatert og det er derfor ikke nødvendig å melde ny adresse der. Dermed vil også Posten, forsikringsselskaper, banker og alle offentlige etater få den nye adressen din. Derimot bør du gi beskjed til lag og foreninger du er medlem av om den nye veiadressen din så fort som mulig fordi de vanligvis  sitter med egne adresselister som de oppdaterer selv.
  
Dersom du har leieboere/brukere av eiendommen er det viktig at disse blir orientert om den nye offisielle   veiadressen.
         

Husnummerskilt og plassering.    
Som huseier må du selv skaffe og sette opp husnummerskilt. Husnummerskiltene skal settes opp senest ett år etter at adresseringen er gjort kjent. Nummerskilt kan du få kjøpt i en vanlig byggevareforretning. Tallhøyden skal minst være 10,5 cm. Vi anbefaler skilt med sorte tall på hvit reflekterende bunn.
  
Hovedregel for plassering er at skiltet er godt synlig og plassert slik at det ikke kan oppstå misforståelser hvilket bygg/inngang skiltet tilhører. Skiltet plasseres på bolig/fritidsbolig slik at det er synlig fra adkomstvei. Dersom huset ikke er synlig fra adkomstvei, bør du ha et skilt ved avkjørselen, på for eksempel garasje, søppelskur eller ved postkasse. Unngå å plassere skiltet på porter og dører som skjuler skiltet når de står åpne. I veiløse hyttefelt plasseres skiltet godt synlig på hytta.
   
Vil du lese mer om adresser og adressering finner du mer informasjon her: http://statkart.no/Eiendom-og-areal/Matrikkelen/Adresser.
  

Kommunen vil ta seg av innkjøp og oppsetting av navneskilt på veier. Dette arbeidet vil starte opp høsten 2014 og forventes å være ferdig i løpet av 2015. I noen tilfeller må skiltene plasseres på privat grunn og vi vil i disse tilfellene kontakte grunneier for å gjøre avtale om oppsett og plassering.    
 
Vennlig hilsen
Vegårshei kommune
Oppmålingsvesenet  

Agnar Tore Vaaje  

 

 

husnummerskilt - Klikk for stort bildehusnummerskilt

Sist endret 20.01.2015
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Agnar Tore Vaaje

Oppmålingsingeniør
Telefon :37 17 02 24
Mobil :489 95 624
E-post :atv@vegarshei.kommune.no
Tjenestebeskrivelse (1)
Login for redigering Login for redigering