Forhåndsvarsling: Mindre endring reguleringsplan Sentrum ifm. ny brannstasjon

I henhold til pbl. § 12-8 varsles det om endring av reguleringsplan for Vegårshei Sentrum. Reguleringsplan for Vegårshei Sentrum ble vedtatt den 22.06.2011. Nå foreslår Vegårshei kommune noen justeringer av reguleringsplanen i forbindelse med flytting av brannstasjonen.

Før det fattes vedtak, har kommunen bestemt å sende ut en forhåndsvarsling om den foreslåtte endringen til eventuelle berørte parter i området. Evt. merknader til dette forslaget må være kommunen i hende før 29. mai 2019.

Den 29. januar 2019 vedtok kommunestyret i sak 5/19 at kommunen overtar eiendommen med gnr/bnr 42/355 på Myrvang industriområdet for etablering av en ny felles driftssentral og lager for Teknisk drift og Forvaltning samt etablering av ny brannstasjon. På grunn av dette endres formål i reguleringsplanen fra ‘industri’ til ‘kommunalteknisk anlegg’.

I sammenheng med flytting av brannstasjonen, selges arealet/eiendommen hvor brannstasjonen er etablert per i dag (del av gnr/bnr 42/249) og omregulerer det i den sammenhengen til kombinert formål ‘bolig / forretning / lager/ kontor’.

For å legge til rette for etablering av ny brannstasjon på Myrvang industriområde (gnr/bnr 42/355), gjennomføres det i tillegg en formålsgrensejustering i nordøstlige delen av tomten. 

Eventuelle merknader om denne endringen merkes med ‘2019/215’ og sendes innen fredag 29. mai 2019 til post@vegarshei.kommune.no

eller per post til:

Vegårshei kommune
Molandsveien 11
4985 Vegårshei

Planutvalget behandler denne saken i sitt møte den 11. juni 2019.