Kommuneplan Vegårshei 2019-2031

Forslag til kommuneplan har vært på høring i 8 uker fram til 15. august 2019. 

 

Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument og er verktøyet vi bruker for å nå våre visjoner og mål. Planen består av en samfunnsdel og en arealdel med tilhørende bestemmelser som er juridisk bindende for arealbruken. Planperioden er 12 år, men perspektivet og konsekvensene er lengre.

etter høringen er plandokumentene oppdatert. Planforslag (etter høring) behandles av planutvalget den 24.9.2019 og av kommunestyret den 8.10.2019

Forslag til kommuneplan (behandles 24.9.2019 / 8.10.2019):

  • Forslag til samfunnsdel kommuneplan Vegårshei 2019-2031 (24.9.2019)
  • Forslag til plankart kommuneplan Vegårshei 2019-2031 (24.9.2019)
  • Forslag til bestemmelser og retningslinjer kommuneplan Vegårshei 2019-2031 (24.9.2019)
  • Forslag til planbeskrivelse kommuneplan Vegårshei 2019-2031 (24.9.2019)
  • Forslag til konsekvensutredning kommuneplan Vegårshei 2019-2031 (24.9.2019)

Øvrige vedlegg:

  • Sammendrag av innspill i høringsperioden med kommunes kommentar og forslag til endring

---------------------------------------------------------------------------------------------

Innkomne innspill / uttalelser i høringsperioden


Norges vassdrag og energidirektoratet  (PDF, 971 kB)

Videre politiske behandling:

- behandling i planutvalgsmøte den 24. september
- Sluttbehandling i kommunestyret 8. oktober 2019

Kontaktinformasjon

Chantal van der Linden
Rådgiver plan
E-post
Telefon 37 17 02 35
Mobil 945 05 716