Høringsforslag kommuneplan Vegårshei 2019-2031

Kommunestyret i Vegårshei kommune har i møte den 18.06.2019 i plansak 19/51 besluttet at forslag til kommuneplan legges ut på høring og offentlig ettersyn etter plan- og bygningslovens § 11-14 i seks uker.

Høringsfristen er 15. august 2019
 

Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument og er verktøyet vi bruker for å nå våre visjoner og mål. Planen består av en samfunnsdel og en arealdel med tilhørende bestemmelser som er juridisk bindende for arealbruken. Planperioden er 12 år, men perspektivet og konsekvensene er lengre.

Høringsdokumenter (datert 21.6.2019):

Øvrige vedlegg:

Gjerne send innspill innen 15. august 2019 til:

e-post:  post@vegarshei.kommune.no

eller per post til:

Vegårshei kommune
Molandsveien 11
4985 Vegårshei

Høringsuttalelser bes merket med saksnummer 19/10019.
Eventuelle uklarheter og spørsmål kan rettes til planrådgiveren.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Mer informasjon om prosess og øvrige dokumenter
 

Mer informasjon om prosess og øvrige dokumenter i forbindelse med planarbeid (blant annet innspillene som har kommet inn ved oppstart av planarbeid)

Kontaktinformasjon

Chantal van der Linden
Rådgiver plan
E-post
Telefon 37 17 02 35
Mobil 945 05 716