INNSPILL TIL PRIORITERING AV TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK PÅ VEGÅRSHEI

Vet du om trafikkfarlige forhold som du mener at kommunen / fylkeskommunen bør prioritere å gjøre noe med? Det kan for eks. være farlige veistrekninger, uoversiktlige veikryss, manglende gang- og sykkelvei, skilting, fartsbegrensninger mm.?

Send ditt innspill senest 1. april 2022 til: post@vegarshei.kommune.no og merk ‘trafikksikkerhetsplan’. Beskriv hva det gjelder, hvorfor det er farlig, hvilket tiltak du mener bør gjøres og hvor på Vegårshei dette er (adresse eller evt. med markering på et kartutsnitt).

Vegårshei kommune oppdaterer sin handlingsdel for trafikksikkerhetsplanen. Planen skal si noe om hvilke tiltak kommunen skal prioritere i trafikksikkerhetsarbeidet fremover, evt. i samarbeid med Fylkeskommune og Statens Vegvesen. Det gjelder både kommunale veier og fylkesveier. Derfor trenger vi ditt innspill! Med ditt innspill ønsker vi å kartlegge de største trafikksikkerhetsutfordringene i kommunen. Handlingsdel for trafikksikkerhetsplanen vedtas av kommunestyret før sommeren og revideres ved behov etterpå.