Vedtatt: Mindre endring reguleringsplan Sentrum ifm. ny brannstasjon

I planutvalgets møte den 11.6.2019 (sak 19/18) har Vegårshei kommune vedtatt en mindre endring av Reguleringsplan Sentrum i Myrvangsområdet (gnr/bnr 42/355 og del av gnr/bnr 42/206) og Sagaveien 7 (nåværende brannstasjon: gnr/bnr 42/249).

Den 29. januar 2019 vedtok kommunestyret i sak 5/19 at kommunen overtar eiendommen med gnr/bnr 42/355 på Myrvang industriområdet for etablering av en ny felles driftssentral og lager for Teknisk drift og Forvaltning samt etablering av ny brannstasjon. På grunn av dette endres formål i reguleringsplanen fra ‘industri’ til ‘kommunalteknisk anlegg’.

I sammenheng med flytting av brannstasjonen, selges arealet/eiendommen hvor brannstasjonen er etablert per i dag (del av gnr/bnr 42/249) og omregulerer det i den sammenhengen til kombinert formål ‘bolig / forretning / lager/ kontor’.

For å legge til rette for etablering av ny brannstasjon på Myrvang industriområde (gnr/bnr 42/355) er det i tillegg gjennomført en formålsgrensejustering i nordøstlige delen av tomten.