HR - og organisasjonsrådgiver

Vi har ledig 100 % fast stilling som HR- og organisasjonsrådgiver. Vi søker etter en entusiastisk, utviklingsorientert og faglig sterk medarbeider, gjerne med erfaring fra kommunal sektor, som har evne til å jobbe selvstendig og i team. 

Vegårshei er en vakker innlandskommune øst i Agder. Vi har hatt positiv folketallsutvikling  de siste årene, og har nå ca. 2100 innbyggere. De siste årene har kommunen prioritert utvikling av boligområder, barnehage, skole og næringsområdet. Vi skal utvikle kommunen videre – både som organisasjon og som aktør i lokalsamfunnet og regionen. Administrativt består kommunen av rådmann, kommunalsjef, stabsenhet og 5 tjenesteytende enheter. Vegårshei har et høyt servicenivå for innbyggerne og godt samarbeid med nærings- og organisasjonsliv, godt skoletilbud og et rikt kultur- og organisasjonsliv. Kommunen er preget av godt samarbeid i administrasjonen og overfor politikere og innbyggere.

Kommunen har i dag ca. 230 ansatte fordelt på ca. 160 årsverk. Stillingen er sentralt plassert i rådmannens stab

HR- og organisasjonsrådgiveren vil ha en nøkkelrolle i arbeidet med å utvikle og synliggjøre kommunens arbeidsgiverpolitikk og bidra til at medarbeidernes kompetanse utnyttes best mulig. Funksjonen skal være en god støtte og rådgiver for kommunens ledere og ansatte, og en aktiv pådriver for helhetstenking og utvikling av kommunen. Organisasjonen er i kontinuerlig utvikling, og har stort fokus på fleksibilitet og tverrfaglig samarbeid. Oppgavene må til enhver tid kunne justeres i forhold til kommunens behov.

Vi søker etter en entusiastisk, utviklingsorientert og faglig sterk medarbeider, gjerne med erfaring fra kommunal sektor, som har evne til å jobbe selvstendig og i team. Vi ser etter en god veileder for organisasjonen innenfor HR-området, og en viktig bidragsyter til innovasjon, digitalisering og strategisk utvikling av kommunen som helhet. Det er et overordnet prinsipp i Vegårshei kommune at innbyggernes beste, deltakelse og medvirkning alltid skal legges til grunn, og at ledere i alt arbeid skal vektlegge dialogbasert ledelse og styring.

Den vi søker må kunne kommunisere godt med ulike typer mennesker og medvirke til samhandling på tvers i organisasjonen. Positivt menneskesyn og gode kommunikasjonsferdigheter er en forutsetning for å lykkes.

Arbeidsoppgaver:

 • Aktiv og praktisk støtte og veiledning til enhetsledere i personalspørsmål og saker
 • Utvikling og gjennomføring av kommunens arbeidsgiverpolitikk, HMS- og kvalitetssystemer
 • Tilrettelegge for topartssamarbeidet (med tillitsvalgte)
 • Tilrettelegging og bistand til rådmannen i forbindelse med lønnsforhandlinger og tariffspørsmål
 • Organisasjonsutvikling og endringsprosesser
 • Bidra til digitalisering og innovasjon i hele organisasjonen med siktemål kvalitet i tjenestene, gevinstrealisering og økonomisk handlingsrom

Personlige egenskaper

 • Engasjert og Initiativrik
 • Høy grad av integritet
 • Tydelig og strukturert
 • Handlekraftig og uredd
 • Gode samarbeidsevner
 • Gode kommunikasjonsferdigheter

Ønsket utdanningsnivå og kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på høgskole/ universitetsnivå. Fortrinnsvis innen fagområdene HR, personal, ledelse eller arbeidsrett
 • God erfaring fra strategisk og operativt HR- og organisasjonsarbeid
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Kunnskap om prosjekt- og prosessledelse
 • Kjennskap til og forståelse for samspillet mellom politikk, administrasjon og fag
 • God kunnskap om arbeidslivsrettet lov- og avtaleverk
 •  

Personlig egnethet vil ha avgjørende betydning.

Vi tilbyr en jobb med store muligheter for personlig utvikling i et spennende og utviklingsorientert miljø, lønn etter avtale og gode pensjonsvilkår.

Attester og vitnemål tas med ved et eventuelt intervju.

Vi imøteser henvendelser som kan danne grunnlag for en uforpliktende samtale om stillingen.

Spørsmål om stillingen kan rettes til:

Rådmann Ole Petter Skjævestad tlf. 957 77 273 / 37 17 02 00

og/eller

Kommunalsjef Anne Grete Glemming, tlf. 481 94 565 / 37 17 02 00

 

Søkere må benytte elektronisk skjema

 

Søknadsfrist: 19.12.18

 

 

 

Vedr. offentliggjøring av søkerliste/kandidater – eventuelt ønske om å unntas offentlighet:

Offentleglova gir klare føringer for åpenhet i kommunal forvaltning, ved at den gir alle rett til dokumentinnsyn. Det kan likevel gjøres unntak i forbindelse med tilsettingssaker jmf. Lovens §25, men dette unntaket gjelder i utgangspunktet ikke søkerlister. Det kan likevel gjøres unntak ved å unnta søkere fra søkerlista, dersom vedkommende selv ber om det. Tilfellene skal vurderes særskilt. Ved vurdering om et slikt ønske skal tas til følge, skal det legges vekt på om det knytter seg særlig offentlig interesse til stillinga. Rådmannsstillinger er per definisjon en slik stilling, og det skal derfor tungtveiende grunner til for å unnta søkere for søkerlista.

Elektronisk søknadsskjema

Vi benytter elektronisk søknadsskjema.

Søkerliste og offentlighet

Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det, etter kommunens vurderinger, ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Politiattest - Vandelsattest

Noen stillinger krever at det leveres politiattest. På hjemmesiden til politiet kan du lese om politiattest/vandelsattest. Her finner du også et eget søknadsskjema.