Enhetene

Vegårshei kommune har en flat struktur med fem enheter og rådmannens stab under rådmann.

Enhetene

Rådmannens stab

Staben har ansvar for et bredt spekter av tjenester som leveres både internt og dirkete til kommunens innbyggere.

Interne tjenester

 • Økonomi - herunder budsjettoppfølging og bistand til budsjettering
 • Regnskap - herunder regnskapsoppfølging, kommunal innkreving (og føring av regnskap for Kirkelig Fellesråd?)
 • Lønn
 • Personal, HR og organisasjonsarbeid
 • Arkivtjeneste, postekspedering m.m.
 • Systemansvar/utvikling sak- /arkivsystem
 • Politisk møtesekretariat

Eksterne tjenester

 • Ekspedisjon og sentralbord
 • Nettside og facebook
 • Eiendomsskatt
 • Byggesak
 • Planarbeid
 • Folkehelsekoordinator
 • Valgsekretariat (Stortings - og kommunestyrevalg)
 • Bibliotek og kultur
 • Næring
 • Miljø
 • Skog- og landbruksforvaltning
 • Vilt- og fiskeforvaltning

Enhetsledere

Anne - Grete Glemming

Helse og omsorg

Enheten er ansvarlig for:

 • Legekontor
 • Helsestasjon (helsesøster og jordmor)
 • Fysioterapeut
 • Dagsenter
 • Hjemmesykepleie
 • Hjemmehjelp
 • Vegårshei bo- og omsorgssenter
 • Klokkartun (Bolig for utviklingshemmede)
 • Kjøkken på bo- og omsorgssetner

Konstituert enhetsleder

Ingunn Lund

NAV og oppfølging

Enheten er ansvarlig for:

 • NAV Vegårshei
 • Ergoterapi og hjelpemidler
 • Psykisk helsetjeneste/rus
 • Flyktningetjeneste

Enhetsleder

Maja Jørgensen

Vegårshei barnehage

Enheten består av to avdelinger, en i Myra og en på Ubergsmoen.

Les mer om Vegårshei barnehage og barnehageplass.

Enhetsleder

Hildegunn Myre Dale

Vegårshei skule og SFO

Enheten er ansvarlig for:

 • Grunnskolen og SFO
 • Voksenopplæring

Les mer om Vegårshei skule og SFO.

Enhetsleder

Ingunn Lund

Teknisk drift og forvaltning

Enheten er ansvarlig for:

 • Drift og vedlikehold av kommunalt veinett
 • Kommunal eiendomsforvaltning - inkludert boligtomter og utleie av kommunale bygninger og eiendom
 • Vannforsyning
 • Avløp