Enhetene

Vegårshei kommune har en flat struktur med tre enheter og med støttefunksjoner innen økonomi og organisasjon direkte under kommunedirektøren.

Enhetene

Organisasjon og økonomi

Organisasjonsstøtte og økonomi er ingen egen enhet, men er plassert direkte under kommunedirektøren og er ansvarlige for sentrale stab og støttetjenester.

Interne tjenester

 • Økonomi - herunder budsjettoppfølging og bistand til budsjettering
 • Regnskap - herunder regnskapsoppfølging, kommunal innkreving
 • Lønn
 • Personal, HR og organisasjonsarbeid
 • Arkivtjeneste, postekspedering m.m.
 • Systemansvar/utvikling sak- /arkivsystem
 • Politisk møtesekretariat
 • Informasjonssikkerhet

Eksterne tjenester

 • Publikumsrettede tjenester som nettside og facebook
 • Valgsekretariat (Stortings - og kommunestyrevalg)

Leder

Ole Petter Skjævestad

Enhet for helse og mestring

Enheten er ansvarlig for:

 

Seksjon institusjon

 • Vegårshei bo- og omsorgssenter
 • Kjøkken på bo- og omsorgssenter

Seksjonsleder: Thormod Moi Felle (starter i slutten av september 2021)

Seksjon hjemmebaserte tjenester

 • Hjemmesykepleie
 • Omsorgsboligene
 • Hjemmehjelp/praktisk bistand i hjemmet
 • Dagsenter

Seksjonsleder: Linda Nenitta Aasvoll

Seksjon friskhet og mestring

 • Helsehuset (legekontor, fysioterapi, helsesykepleier og jordmor)
 • Ergoterapi og hjelpemidler
 • Psykiske helsetjenester og rus
 • Flyktningtjeneste
 • NAV Vegårshei
 • Husbankens virkemidler
 • Habiliteringstjenesten (Klokkartunet)
 • Boveiledertjeneste

Seksjonsleder: Thormod Moi Felle (starter i slutten av september 2021)

Enhetsleder

Thorben Frøitland

Enhet for oppvekst

Enheten har ansvar for:

 • Barnehagefaglig og skolefaglig rådgivning
 • Spesiell hjelp i barnehager

Vegårshei barnehage

Barnehagen består av to avdelinger, en i Myra og en på Ubergsmoen.

Seksjonsleder og styrer: Linda Hommelsgård

Vegårshei skole og SFO, voksenopplæring

Seksjonsleder og rektor: Raine Alvestad

Enhetsleder

Hildegunn Myre Dale

Enhet for samfunn og infrastruktur

Enheten er ansvarlig for:

Seksjon samfunn

 • Samfunnssikkerhet og beredskap
 • Trafikksikkerhet
 • Salg av boligtomter og næringstomter
 • Spillemidler (anlegg og områder for idrett og friluftsliv)
 • Byggesak
 • Utslippstillatelse for avløpsvann
 • Planarbeid
 • Folkehelse
 • Bibliotek og kultur
 • Næring
 • Klima
 • Miljø og forurensningssaker
 • Skog- og landbruksforvaltning
 • Vilt- og fiskeforvaltning
 • Friluftsliv
 • Utviklingsprosjekter

Seksjon infrastruktur

 • Kommunale bygg og eiendommer, herunder kommunale utleieboliger og omsorgs-/trygdeboliger
 • Renhold og vaskeritjenester
 • Kommunale veier og plasser
 • Vannforsyning og avløp
 • Brann og redning (i regi av ØABV, Østre Agder Brannvesen)
 • Renovasjon (i regi av RTA, Risør- og Tvedestrandsregionens avfallsselskap AS)
 • Investeringsprosjekter

Enhetsleder

Tore Smeland