Politiske møter med saksdokumener

Her finner du oversikt over alle politiske møte, med innkalling og protokoller. Innkallingene er fullstendige med saksframlegg og vedlegg.

Du finner innkallinger og protokoller fra og med januar 2013 og fortløpende fremover. Leter du etter eldre ting må du ta kontakt med ekspedisjonen så vil vi hjelpe deg.

Lenke til møter og dokumenter.

Møteplan

Enkel oversikt over alle utvalg.

Møtetider

Tirsdag er fast møtedag for kommunestyret, formannskapet, planutvalget og administrasjonsutvalget.

Formannskapet, planutvalget og administrasjonsutvalget har møter på samme dag i møterom 2 i administrasjonsbygget, ca. 9 ganger i året. Møtene starter vanligvis kl. 08:00.

Kommunestyremøter avholdes i kommunestyresalen i administrasjonsbygget ca. 9 ganger i året. Møtene starter kl. 18:00.

Allmenhetens innsynsrett og åpenhet

Offentleglova har bestemmelser om allmennhetens innsynsrett i kommunale dokumenter/ saksopplysninger. Hovedhensynene bak loven er tillitt til forvaltningen, rettssikkerhet og kontrollhensyn. Loven skal sikre en åpen forvaltning som styrker informasjons- og ytringsfriheten i samfunnet. For utfyllende informasjon henvises det til Rettleiar til offentleglova i menyen til høyre

Åpenhet i kommunal forvaltning er et viktig prinsipp. Jmf. kommunelovens bestemmelser skal møter i folkevalgte organ i hovedsak være åpne, og enhver har rett til å overvære møtene (kan forekomme unntak for saker som omfattes av lovbestemt taushetsplikt.

Kontaktinformasjon

Anne Helene Espeland Baarøy
Arkivansvarlig/Konsulent
E-post
Telefon 37 17 02 16
Mobil 916 99 308

Oppgaver:

  • Arkivansvarlig (Veiledning, opplæring, kontroll)
  • Systemansvarlig sak/arkivsystem (utvikling, opplæring, maler)
  • Nettside og Facebook
  • Utvalgssekretær (innkallinger og protokoller til politiske utvalg)
  • Valgansvarlig
  • Informasjon/kommunikasjonsleder i beredskapssituasjoner