Viltnemnd

Det er besluttet i kommunestyret i PS 19/113 at viltnemnda legges ned fra høsten 2019.

Nedleggelsen av viltnemnda skal evalueres i 2021.

 

Viltnemnda er ansvarlig for den kommunale viltforvaltningen. De fem medlemmene velges av kommunestyret for fire år. De har delegert myndighet fra kommunestyret i alle saker der kommunen gjør vedtak eller gir uttalelse (ikke fastsettelse av forskrifter) etter viltloven m/ forskrifter. 

Viltnemnda har møter etter behov, men ca. to til tre i året. Enkelte av viltnemndas medlemmer utfører også fallviltarbeid (ettersøk etter og felling/omsetning av skadd hjortevilt m.v.) i kommunen. Kommunen har i tillegg avtale med andre som også utfører slikt arbeid.

Viltnemnda forvalter også det kommunale viltfondet. I den forbindelse er det etablert et rådgivende organ, Viltforum, som i tillegg til Viltnemnda består av representanter fra lokalt skogeierlag, viltlag og jeger- og fiskerforening.

Retningslinjer for kommunalt viltfond. (pdf, 886 kb) (PDF, 792 kB)

Skogbrukssjefen er sekretær for Viltnemnda.

Retningslinjer for viltnemda (PDF, 393 kB)

Kontaktinformasjon

Martin Due-Tønnessen
Vilt- og skogforvaltning
E-post
Telefon 906 18 528
Politisk sekretariat
E-post
Telefon 37 17 02 40
Mobil 916 99 308