Tilrettelegging for barn med nedsatt funksjonsevne

Hva tilbyr vi?

Hvis barnet ditt har nedsatt funksjonsevne kan du ha rett på tilrettelegging. Hjelpen skal være tilpasset barnets behov.
Tilrettelegging kan være tiltak som er nødvendige for at barnet skal kunne nyttiggjøre seg av barnehageplassen, bli inkludert og få et likeverdig tilbud.

Retten til tilrettelegging er uavhengig av om barnet har enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp. 

Slik søker du

Ta kontakt med barnehagen hvis du ønsker hjelp for å vurdere om barnet ditt trenger tilrettelegging. 

Søknad om tilrettelegging for barn med nedsatt funksjonsevne. (PDF, 813 kB)
Søknad om tilrettelegging for barn med nedsatt funksjonsevne. (DOCX, 37 kB)

Slik er saksgangen:

  1. Det er foresatte som sammen med barnehagen søker om tilrettelegging for sitt barn.
  2. Barnets behov for tilrettelegging skal drøftes i tverrfaglig ressursteam. Behov for samtale med foresatte og barnehage, ev. møte/observasjon i barnehagen vurderes.
  3. På bakgrunn av vurdering i tverrfaglig ressursteam fatter barnehagefaglig rådgiver enkeltvedtak. Foresatte mottar svar på søknaden med kopi til barnehagen.
  4. Personalet i barnehagen har ansvar for å gi barnet et likeverdig og inkluderende barnehagetilbud i samsvar med vedtak.
  5. Pedagogisk leder har ansvar for å at det lages en plan for ansvarsfordeling av arbeidsoppgaver knyttet mot utfordringene barnet har.
  6. Tilretteleggingen skal vurderes sammen med foresatte og barnehagen underveis, og justeres i tråd med barnets behov og utvikling.
  7. Avgjørelsen er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven, og foresatte har klagerett på vedtaket. Fylkesmannen er klageinstans.

Lover og regler

Barnehageloven § 37

Artikkelliste