Prosjekt Minoritetsspråklige barn i barnehagen

Temahefte Rammeplanen  – om språklig og kulturelt mangfold:

Det norske samfunnet er mer sammensatt og komplekst enn tidligere, og ulike språklige, kulturelle og religiøse uttrykk preger samfunnet vårt på ulike vis. Barn kommer til barnehagen med forskjellige behov, ressurser og ønsker.

Hvordan ivaretar personalet i barnehagene språklig, og kulturelt mangfold slik at alle barn får gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i barnehagen?

Hvordan bidrar barnehagen til likeverdighet, deltakelse og inkludering i barnehagen og samfunnet for øvrig?

Vi har som målsetting

  • Familier skal bli tatt i mot på en respektfull måte, med mulighet for forståelse og medvirkning
  • Barna skal lære seg norsk raskest mulig, og kunne delta aktivt i lek, læring, samtale og aktiviteter
  • Ansatte lære seg å jobbe mer bevisst og systematisk med språk

For å nå disse målene må alle våre møtepunkt mellom barn og foreldre være preget av kvalitet. Vi har fokus på å øke kompetansen og reflektere rundt det arbeidet vi gjør.