Godkjenning og tilsyn med barnehager

Etablering og godkjenning av barnehage

Kommunen har en veiledningsplikt overfor de som ønsker å etablere ny barnehage eller utvide allerede eksisterende drift.

Kommunen har ansvar for at barnehager som etableres oppfyller kravene i regelverket. Alle barnehager skal godkjennes av kommunen før virksomheten kan settes i gang.

Kommunen avgjør søknad om godkjenning av barnehager etter en konkret vurdering av barnehagens egnethet i forhold til formål og innhold. Ved godkjenning kan kommunen sette vilkår for driften med hensyn til antall barn, barnas alder og oppholdstid. Godkjenningsordningen skal sikre at det etableres gode barnehager.

Alle barnehager skal ha godkjenning etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler

Søknad om godkjenning etter forskrift om miljørettet helsevern er utarbeidet med basis i forskriftene, og er i hovedsak det samme som benyttes i alle landets kommuner.

 

Vil du vite mer?

Godkjenning av barnehager (Utdanningsdirektoratet)

Veiledning og tilsyn med barnehager

Kommunen har ansvar for å veilede i forhold til barnehageloven med forskrifter.

Kommunen skal føre tilsyn med at alle kommunale og private barnehager følger bestemmelsene i barnehageloven og i forskrift om miljørettet helsevern.Kommunen fører også tilsyn med barnehagens innhold og kvalitet.

 

Det er mange aktiviteter som inngår i tilsynsbegrepet. Barnehagefaglig rådgiver har jevnlig kontakt med styrerne i barnehagene, og det innhentes informasjon fra årsmeldinger, årsplaner, rapporteringer, vedtekter og brukerundersøkelser mm.

Et tilsyn kan være varslet eller uanmeldt. Det gjennomføres både skriftlig og stedlig tilsyn. Det er barnehagefaglig rådgiver som er kommunens tilsynsmyndighet overfor barnehagene.

Dersom det oppdages uforsvarlige eller ulovlige forhold i tilsynet kan kommunen gi pålegg om at dette skal rettes opp innen en gitt frist. Dersom fristen ikke overholdes, kan kommunen stenge barnehagen for en periode. Dersom forholdene ikke lar seg rette, kan kommunen vedta at barnehagen stenges permanent.

Det er kommuneoverlegen som fører tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern.

Andre instanser som kan føre tilsyn med barnehagene

  • Brannvesenet
  • Mattilsynet
  • Arbeidstilsynet
  • I tillegg føres det tilsyn med barnehagenes uteområde etter forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr.

Vil du vite mer?

Kontaktinformasjon

Hildegunn Myre Dale
Sektorleder for oppvekst
E-post
Telefon 40 48 26 51