Overordna planer og bestemmelser

Barnehageloven

Barnehageloven gir overordnede bestemmelser om barnehagens formål og innhold.  Alle barnehageeiere er pålagt å følge barnehageloven, uavhengig av hvem som eier barnehagen, og uavhengig av barnehagens struktur eller størrelse.

Barnehagen skal bidra til at barn får en god barndom som er preget av trivsel, vennskap og lek. Barnehagen skal fremme demokrati, mangfold og gjensidig respekt, likestilling, bærekraftig utvikling, livsmestring og helse.

Barnets beste skal legges til grunn i alle handlinger og avgjørelser som berører barn. Dette er et overordnet prinsipp som gjelder for alle barnehager jf. § 104 i grunnloven og barnekonvensjonen art.3 nr. 1

Rammeplanen for barnehager

Rammeplanen for barnehager fastsetter barnehagens innhold og oppgaver. Rammeplanen gir styrer, pedagogiske ledere og det øvrige personalet en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens virksomhet.

Utdanningsdirektoratet - kjennetegn på kvalitet i barnehagen

Strategiplan, Kompetanse for framtidens barnehage 2018-2022

Plan for kompetanseutvikling oppvekst 2021 -2023 (PDF, 880 kB)