Opptak og søknadsfrister

Hovedopptak

Kommune har felles samordnet opptak for alle barnehagene i kommunen både den kommunale og de private. I hovedopptaket fordeles plasser som blir ledige fra august.

Det søkes på samme elektroniske skjema til alle barnehagene og du søker barnehagene i prioritert rekkefølge.

Søknadsfrist

Du kan søke plass hele året men 1. mars er søknadsfrist for hovedopptaket som gjelder plasser fra nytt barnehageår som starter 1. august.

Slik søker du barnehageplass

Søknadsskjema er tilgjengelig på kommunens nettside. 1. februar hvert år legges søknadsskjema for nytt barnehageår ut. Det er viktig at du velger søknadsskjema for det barnehageåret du skal søke plass for barnet ditt.

Under utfylling av søknadsskjema må barn og foreldre / foresattes personnummer oppgis.

Har du behov for hjelp til utfyllinga av skjema, kan du henvende deg til kommunens sentralbord, eller ute i den enkelte barnehage. Husk å ha personnummer tilgjengelig.

Du bruker samme skjema for:

  • nye barn
  • barn som har plass inneværende år, men ønsker å redusere eller øke barnehagetilbudet.
  • barn som har plass inneværende år, men ønsker overflytting til en annen barnehage i kommunen.

Søknadsskjema for barnehageår 2019/20  

Rett til barnehageplass

  • Barn som fyller ett år innen utgangen av august har rett til å få plass i barnehage fra august måned.
  • Barn som fyller ett år i september, oktober eller november, har rett til å få plass i barnehage fra den måneden barnet fyller ett år.
  • Barn med rett til plass, må være bosatt i Vegårshei kommune, og ha søkt innen fristen til hovedopptak.

Barn som ikke har rett til plass vil bli plassert på venteliste, plass tildeles fortløpende etter hovedopptak, og ved ledig kapasitet i løpet av barnehageåret.

Det er ikke alltid du vil få tildelt de dagene du ønsker, men vi strekker oss så langt det er mulig for å etterkomme dine ønsker og behov.

For dere som søker redusert plass er det viktig å være oppmerksom på at dere da også søker om redusert pedagogisk tilbud til barnet.

Tilbud om plass

Når du har mottatt tilbud om barnehageplass må du svare innen fristen som er oppgitt. Svarer du ikke innen fristen mister du plassen. Ved å takke ja til tilbudet bekrefter du også å ha lest barnehagens vedtekter.

Barn som allerede har barnehageplass

Barn bosatt i Vegårshei kommune, som har plass inneværende barnehageår, beholder denne fram til skolestart. Skal du ikke endre på størrelsen av tilbudet, trenger du ikke søke på nytt. Ønsker du å endre på allerede tildelte dager, så tar du dette opp med styrer i barnehagen.

Ved behov for å redusere eller øke barnehagetilbudet, ev. søke om overflytting til annen barnehage må det søkes elektronisk om endring / overflytting.

Barn med rett til prioritet ved opptak

Barn med nedsatt funksjonsevne og barn som har vedtak etter lov om barneverntjenester har rett til prioritet ved opptak etter Barnehageloven § 13.

En sakkyndig instans (for eksempel barneverntjenesten, helsepersonell, PPT) må vurdere om barnet har større behov for barnehageplass enn andre barn i barnehagealder. Dersom det i søknadsskjema krysses av for at barnet har rettigheter etter Barnehagelovens § 13, må en vurdering fra sakkyndig instans oversendes til barnehage- og skolefaglig rådgiver i kommunen.

Hva koster det?

Priser på barnehageplass.

Klage

Du har rett til å klage og/eller be om en skriftlig begrunnelse dersom du verken får ditt første eller andre ønske oppfylt i hovedopptaket.

Klagen skal være skriftlig og sendes Vegårshei kommune. Kommunen vil undersøke saken og forelegge klagen for barnehageeieren. Hvis kommunen godtar klagen, skal barnet tilbys den første plassen som blir ledige i ønsket barnehage etter at søkere med prioritet etter barnehagelovens §13 er tilbudt plass.

Dersom kommunen ikke gir klager medhold, skal kommunen sende klagen til klageinstansen. Klageinstans er kommunens klageutvalg.

Ta gjerne kontakt med barnehage- og skolefaglig rådgiver hvis du har spørsmål.

Lover og regler

Barnehageloven

Kontaktinformasjon

Inger Helland Sines
Barnehage og skolefaglig rådgiver
E-post
Telefon 37 17 02 10
Mobil 995 02 062