Kommunens beredskapsansvar

Vegårshei kommune skal ivareta befolkningens sikkerhet og trygghet. Kommunen skal jobbe systematisk og helhetlig med samfunnssikkerhetsarbeidet på tvers av sektorer i kommunen, med sikte på å redusere risiko for tap av liv eller skade på helse, miljø og materielle verdier.

Plikten omfatter kommunen som myndighet innenfor sitt geografiske område, som virksomhet og som pådriver overfor andre aktører.

Ved større ulykker og lignende skal det organiseres en samordnet innsats for å avgrense skadevirkningene. Normalt er det den sivile redningstjenesten, ledet av politiet eller det kommunale brannvesen, som rykker ut og takler branner, uhell og ulykker.

I noen tilfeller kan også den sivile redningstjenesten, et samarbeid mellom en rekke offentlige etater, frivillige organisasjoner og private selskaper med ressurser innen redningstjeneste, settes inn.

Kommunens ansvar

Kommunen skal være forberedt på å håndtere uønskede hendelser, og skal med utgangspunkt i den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen utarbeide en overordnet beredskapsplan. Kommunens overordnede beredskapsplan skal samordne og integrere øvrige beredskapsplaner i kommunen. Den skal også være samordnet med andre relevante offentlige og private krise- og beredskapsplaner.

Vegårshei kommune har en samordnet plan for kriseledelse i kommunen, som er et nødvendig hjelpemiddel for raskt å kunne reagere rasjonelt og effektivt i kritiske situasjoner

Overordnet mål: 
Skape trygghet for Vegårshei kommunes innbyggere med hensyn til liv, helse og eiendom.

Hovedmål: 
Redusere sannsynligheten for at krisesituasjoner kan oppstå, håndtere krisesituasjoner og redusere konsekvenser av disse.

Delmål for reduksjon av sannsynlighet:
Redusere sannsynligheten for at krisesituasjoner kan oppstå og utvikle seg til omfattende katastrofer ved å:

  • Sørge for at risiko- og sårbarhetsanalysen er kjent i organisasjonen
  • Ivareta beredskapsmessige hensyn i alle kommunens planer, for på den måten å forhindre eller redusere muligheten til at krisesituasjoner kan oppstå
  • Ha øvet en oppdatert kriseledelse
  • Årlig å utarbeide en kompetanseplan for krise og beredskap

Delmål for reduksjon av konsekvenser:
Redusere konsekvenser av kriser når de er inntruffet:

  • Kriseledelsen blir etablert og fungerer effektivt
  • Nødvendig og tilstrekkelig med ressurser, både personellmessig og at materiell blir tildelt
  • Best mulig informasjon til ansatte, innbyggere og media gis til riktig tid
  • Yte hjelp og omsorg til personer som er berørt av krisesituasjonen
  • Evakuering og innkvartering skjer i henhold til plan etter behov
  • Utnytte samfunnets samlede ressurser gjennom god kommunikasjon og samarbeid med andre

Planverk:

Plan for kriseledelse i Vegårshei kommune (PDF, 919 kB)