Flyktningarbeidet i Vegårshei

Ï Vegårshei legger vi forholdene til rette for en naturlig og positiv integrering i lokalsamfunnet, samtidig som vi ønsker å styrke flyktningenes mulighet for å delta i yrkes- og samfunnsliv, og å gjøre dem økonomiske selvstendighet. Vi har et mål om at alle barn og unge deltar i fritidsaktiviteter.

Flyktningtjenesten i Vegårshei ligger under NAV øst i Agder 

Bosetting og integrering

Flyktningetjenesten bosetter og integrerer flyktninger lokalt. Kommunen tar i mot flyktninger etter forespørsel fra Integrerings–og mangfoldsdirektoratet – IMDi og kommunestyrevedtak.

Bosettingsarbeidet innebærer å skaffe egnede boliger til den enkelte flyktning eller flyktningfamilier, innkjøp av utstyr og møbler, tilrettelegging, veiledning og oppfølging lokalt.

Skolegang og opplæring

Alle flyktninger skal lære norsk. Kommunen mottar et tilskudd fra IMDI i en 5 års periode som blant annet dekker skolegang.

Oppfølging av flyktninger i og utenfor Introduksjonsprogrammet

Flyktningtjenesten har ansvar for den individuelle oppfølging, støtte og veiledning av bosatte flyktninger.  Dette gjelder både de som er i introduksjonsprogrammet (18 - 55 år) og deres familiemedlemmer, samt flyktninger som ikke er deltakere i programmet. Oppfølgingsarbeidet begrenses til fem år etter bosettingen i kommunen.

Hovedmålet med integrering er at flyktningene i løpet av 5 års perioden er økonomisk selvhjulpne

Den enkelte flyktning skal kjenne seg sett og verdsatt i møte med alle kommunens ansatte. Vi har et aktivt samarbeid med frivillige organisasjoner i kommunen

Kontaktinformasjon

NAV Øst i Agder
Telefon 55 55 33 33