Introduksjonsprogram

Hvem har ansvar for introduksjonsprogrammet?

I Vegårshei kommune er det flyktningtjenesten ved NAV og oppfølgingsenheten som har ansvaret for Introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger.

Programmet legges til rette for deg som har behov for grunnleggende kvalifisering. Introduksjonsprogrammet skal gi

 • Kunnskap i norsk
 • Innsikt i norsk samfunnsliv
 • Forberede for yrkeslivet

 

Introduksjonsprogrammet

Om introduksjonsprogrammet

Hvem skal inn i programmet?

Er du nyankommet flyktninger, bor i Vegårshei kommune og er mellom 18 og 55 år, skal du delta i introduksjonsprogrammet. Rett og plikt til deltakelse i introduksjonsprogrammet gjelder bare for deg som bor i kommunen som følge av avtale mellom utlendingsmyndighetene og kommunen.

Introduksjonsprogrammet gjelder ikke for nordiske borgere og utlendinger som omfattes av EØS-avtalen.

Hvor lenge varer programmet?

Introduksjonsprogrammet kan vare inntil to år, med tillegg av godkjent permisjon. Ved særlig behov kan det utvides til tre år.

Programmet er på fulltid (37,5 timer per uke) og helårig (5 uker ferie per år).

Innhold i programmet

Vegårshei kommune har ansvar for undervisningen, og benytter voksenopplæringen i Risør (VIRK - sett inn lenke)til dette.

Norskopplæring

Norskundervisningen skjer i grupper inndelt etter språkkunnskap til den enkelte.

Grunnskoleopplæring

Grunnskole for voksne tilbys til Intro-deltakere med behov for kvalifisering. Grunnskoleløpet kan variere fra ett til tre år, avhengig av tidligere skolegang og den enkeltes utvikling og framgang. Du må ta eksamen for å få godkjente papirer. På grunnskolen undervises det i 5 fag:

 • norsk
 • matematikk
 • samfunnsfag
 • naturfag
 • engelsk

Videregående skole

I samråd med NAV kan enkelte deltakere starte i videregående skole som en del av sitt Introduksjonsprogram.

Språkpraksis

Når du deltar i programmet skal du bli kjent med lokalt arbeidsliv, bygge nettverk, skaffe attester og referanser for å øke sjansen for betalt arbeid på hel- eller deltid. Du oppfordres i stor grad til å være i språkpraksis, så tidlig som mulig. Har du valgt jobb i din individuelle plan, skal du være i språkpraksis senest 6 måneder etter endt start på introduksjonsprogram.

Kurs i samfunnskunnskap

Alle deltakere i programmet må gjennomføre 50 timer samfunnsfag, hovedsakelig på eget morsmål. Før kurset avsluttes må du ta en samfunnsfagsprøve.

Plikter i programmet

 • at du følger reglement for introduksjonsprogrammet og skolen
 • at du er med og utarbeider sin individuelle plan og tar ansvar for dette
 • at du viser aktivitet og interesse i opplæringen/gjennomføringen av individuell plan
 • at du gjennomfører språktrening i bedrift. 
 • at du levere timelister for fremmøte til avtalt tid hver måned
Rettigheter i programmet
 • Oppfølging og veiledning av egen veileder på NAV
 • En individuell plan for aktiviteter og tiltak i Introduksjonsprogrammet
 • Utbetaling av introduksjonsstønad den 12. i hver måned 
 • Erfaring fra ulike yrker og bransjer gjennom praksis
 • Karriereveiledning
 • Miljø som er preget av trygghet og trivse
Plikter i programmet
 • at du følger reglement for introduksjonsprogrammet og skolen
 • at du er med og utarbeider sin individuelle plan og tar ansvar for dette
 • at du viser aktivitet og interesse i opplæringen/gjennomføringen av individuell plan
 • at du gjennomfører språktrening i bedrift. 
 • at du levere timelister for fremmøte til avtalt tid hver måned
Introduksjonsstønad

Stønaden fastsettes på grunnlag av folketrygdens grunnbeløp (G) x 2 på årsbasis og blir indeksregulert 1. mai hvert år.

Stønaden er skattepliktig og du må søke om skattekort. Stønaden utbetales gjennom kommunens lønningskontor. Du som deltar i programmet har rett til eget inntektsgivendearbeid på din fritid og i ferier.

Ferie og fravær

Du har fem uker ferie per år. Det er NAV som fastsetter ferieukene og du får en ferieplan for hvert kalenderår.
Ferien tas i forbindelse med norsk juleferie og påskeferie, og deler av skolens sommerferie.

Ugyldig fravær gir trekk i stønad og kan føre til midlertidig eller fast stans av programmet

Lov

”Lov om Integrering gjennom opplæring, utdanning og arbeid” (Integreringsloven) ligger til grunn for arbeidet med  å styrke  nyankomne innvandreres deltakelse i yrkes- og samfunnslivet, og deres økonomiske selvstendighet.