Folkehelseundersøkelse i Agder 2023

Folkehelseundersøkelsen (FHUS) sendes ut til 60 000 voksne i Agder fra 20. september. Invitasjoner sendes ut på e-post og sms. Deltakerne blir trukket ut tilfeldig fra Folkeregisteret, blant innbyggerne på Agder over 18 år.

Det blir spurt om helse, helseatferd, trivsel og livskvalitet som det ellers er vanskelig å finne pålitelig informasjon om.

Rapport med funnene forventes å være klar desember 2023.

Svarene benyttes til å gjøre arbeidet for bedre folkehelse mer målrettet i kommuner og fylkeskommuner

Les mer om folkehelseundersøkelsen i Agder 2023

Folkehelse

Hva er folkehelse?

Folkehelse omhandler befolkningens helsetilstand. Folkehelsearbeid er den samlede innsatsen for å påvirke det som fremmer og vedlikeholder befolkningens helse.

Målet er flere leveår med god helse i befolkningen som helhet og reduserte helseforskjeller mellom sosiale lag, etniske grupper og kjønn.

I januar 2012 trådte lov om folkehelsearbeid i kraft. Folkehelseloven skal tydeligjøre ansvar og oppgaver, samt gi kommunene og fylkeskommunene et bedre verktøy i folkehelsearbeidet.

Agder fylkeskommune er ansvarlig for å være pådriver for folkehelsearbeid. Kommunene har ansvar for å drive folkehelsearbeid og ha oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i kommunen som definert i forskrift om oversikt over folkehelsen.
 

Folkehelseoversikt og folkehelseprofil Vegårshei

Folkehelseoversikt er en oversikt over helsetilstanden til befolkningen i Vegårshei kommune og hvilke positive og negative påvirkningsfaktorer som kan virke inn på helsen til kommunens befolkning. Folkehelseoversikten skal brukes som et grunnlag for beslutninger om videre innsats på kort og lang sikt.

Folkehelseprofilen utarbeides av folkehelseinstituttet og bidrag til kommunens arbeid med å skaffe oversikt over helsetilstanden i befolkningen og faktorer som påvirker denne, jamfør lov om folkehelsearbeid. Statistikken er hentet fra Kommunehelsa statistikkbank.

Folkehelsestrategi for Agder 2018-2025

Folkehelsestrategi for Agder 2018-2025 og handlingsprogram 2018-2021 er vedtatt av fylkestingene i Aust-Agder og Vest-Agder i februar 2018.

Folkehelsestrategien tar opp overordnede folkehelsemål og utvalgte satsingsområder som skal gi retning for arbeid med folkehelse i fellesskap og på tvers av forvaltningsnivå i regionen. Vi håper mange vil dra nytte av strategien og bruke den i eget arbeid med folkehelse. 

Les strategien her: Folkehelsestrategi for Agder 2018-2025

Lover og regler

Lov om folkehelsearbeid