Ungdata

Ungdataundersøkelsen er en spørreundersøkelse hvor skoleelever på ungdomstrinnet og i videregående opplæring svarer på spørsmål om ulike sider ved livet sitt. Undersøkelsene foregår i skoletiden og gjennomføres elektronisk.

Vegårshei ungdomskole gjennomførte ungdataundersøkelsen i mars 2019. Tidligere har den også vært gjennomført i 2016 og 2014 (da sammen med Åmli og Gjerstad).

Ungdata dekker helheten i ungdommenes liv og omfatter et bredt spekter av temaområder (foreldre og venner, skole, lokalmiljø, fritidsaktiviteter, helse og trivsel, rusmiddelbruk, risikoatferd og vold). 

Du kan lese mer om undersøkelsen og resultatene på ungdata.no

Hva er hensikten med undersøkelsen?

Resultatene fra Ungdata brukes som kunnskapsgrunnlag i forebyggende ungdomsarbeid, politikkutvikling og til forskning og undervisning. Ungdata gir mulighet til å analysere regionale variasjoner og trender over tid, og til å gå i dybden innenfor ulike temaer.

For kommuner og fylkeskommuner er Ungdata et kartleggingsverktøy som egner seg til bruk i det forebyggende ungdomsarbeidet og for å få oversikt på folkehelseområdet.

På nasjonalt nivå har resultatene relevans for mange sektorer og politikkområder, og kan benyttes som kunnskapsgrunnlag for styring og politikkutvikling.

Hvem har ansvaret for undersøkelsen?

Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet – storbyuniversitetet (tidl. Høgskolen i Oslo og Akershus, HiOA) har ansvar for gjennomføringen av ungdataundersøkelsene i samarbeid med landets sju regionale kompetansesentre innen rusfeltet (KoRus Vest Bergen, KoRus Vest Stavanger, KoRus Midt-Norge, KoRus Øst, KoRus Sør, KoRus Nord, KoRus Oslo).

Samarbeidet er knyttet til gjennomføringen av de lokale ungdataundersøkelsene og utviklingen av Ungdata som et verktøy for kommuner og fylkeskommuner.

NOVA har det overordnede faglige og juridiske ansvaret for undersøkelsene, og for å sikre at datainnsamlingen foregår i tråd med lover, regler og etiske retningslinjer.

Ungdata junior

5. - 7. trinn på Vegårshei skole gjennomførte ungdata junior undersøkelsen i mars 2019, dette var første gang den ble gjennomført i Vegårshei kommune.

Formålet med undersøkelsen er å kartlegge de mest sentrale områdene i barns liv. Livskvalitet, helse, venner, skoletrivsel, fritidsaktiviteter og forhold til foreldre er noe av det barna blir spurt om.

Ungdata junior vil bidra med kunnskap som kommunene kan bruke i arbeidet med tidlig innsats, og i videreutviklingen av eksisterende tjenester for denne aldersgruppen.

Les mer om ungdata junior