Bedre tverrfaglig innsats (BTI) - Vegårshei

Vegårshei  kommune er i ferd med å innføre  BTI-modellen for å styrke det systematiske arbeidet med barn og unge og gravide det knyttes bekymringer til. BTI-modellen skal sikre god informasjonsflyt, brukermedvirkning, dokumentasjon og samordning av tjenester.

Målet med arbeidet er å sikre

 1. helhetlig og koordinert oppfølging av barn, unge og familier som det knyttes bekymring uten at det blir brudd i oppfølgingen.
 2. at barn og unge og familier blir hørt i saker som gjelder dem selv

Samarbeidspartnere

Høsten 2017 ble BTI valgt ut som ett av fire hovedsatsingsområder i folkehelseprogrammet i Agder, og samarbeid med andre kommuner i regionen ble etablert gjennom prosjektsatsingen BTI Agder. Vegårshei kommune er en del av dette samarbeidet.

KoRus Sør (Kompetansesenter rus – region sør) har ansvar for nasjonal koordinering av arbeidet med BTI modellen, og tilbyr kommunene som ønsker å ta modellen i bruk veiledning. Nettsiden forebygging.no er kompetanseportal for BTI

Styringsgruppe

Vegårshei kommunes ledergruppe

 • Ole Petter Skjævestad, rådmann
 • Anne - Grete Glemming, kommunalsjef
 • , enhetsleder helse og omsorg
 • Hildegunn Myre Dale, enhetsleder barnehage
 • Raine Alvestad, konstituert enhetsleder skole, SFO og voksenopplæring
 • Maja Jørgensen, enhetsleder NAV og oppfølging
 • Tore Smeland, enhetsleder teknisk drift og forvaltning

Prosjektleder: 

Gunn Karin Songedal, Enhet NAV og Oppfølging.

Prosjektgruppe: 

 • Gunn Karin Songedal
 • Berit Hauge Valle, Enhet barnehage
 • Gro Viker Naas, Enhet skole, SFO og voksenopplæring
 • Bjørg Lia, Enhet helse og omsorg
 • Inger Helland Sines, Barnehage- og skolefaglig rådgiver
 • Wayni Bergan, Barneverntjenesten Øst i Agder
 • Anette Bertan, skolehelsetjenesten
 • PPT (Pedagogisk psykologisk tjeneste) kalles inn ved behov, det sammen med barneverntjenesten.

Arbeidsgruppe for barnehagene: 

 • Ragnhild Værland, Vegårshei barnehage, pedagogisk leder
 • Tone Fidje Gryting, Spesialpedagog rådmanns stab
 • Linn Bjorvatn Salvesen, Ljøstadsaga barnehage, pedagogisk leder
 • Silje Lindal Lia, Dyrebo barnehage, pedagog

Arbeidsgruppe for skolen:

 • Gro Viker Naas, spesialpedagogisk koordinator
 • Greta Hauge, sosiallærer og kontaktlærer
 • Gunn Oddrun Rugnes, barne- og ungdomsarbeider

Arbeidsgruppe for helsestasjon:

 • Bjørg Lia, helsesøster
 • Vigdis Moripen, jordmor
 • , kommunelege
 • , fysioterapeut

Kontaktinformasjon

Gunn Karin Songedal
Fagansvarlig psykiske helse og rus
E-post
Telefon 37 17 02 71
Mobil 908 33 804