Bedre tverrfaglig innsats (BTI) - Vegårshei

Vegårshei  kommune er i ferd med å innføre  BTI-modellen for å styrke det systematiske arbeidet med barn og unge og gravide det knyttes bekymringer til. BTI-modellen skal sikre god informasjonsflyt, brukermedvirkning, dokumentasjon og samordning av tjenester.

Målet med arbeidet er å sikre

  1. helhetlig og koordinert oppfølging av barn, unge og familier som det knyttes bekymring uten at det blir brudd i oppfølgingen.
  2. at barn og unge og familier blir hørt i saker som gjelder dem selv

Samarbeidspartnere

Høsten 2017 ble BTI valgt ut som ett av fire hovedsatsingsområder i folkehelseprogrammet i Agder, og samarbeid med andre kommuner i regionen ble etablert gjennom prosjektsatsingen BTI Agder. Vegårshei kommune er en del av dette samarbeidet.

KoRus Sør (Kompetansesenter rus – region sør) har ansvar for nasjonal koordinering av arbeidet med BTI modellen, og tilbyr kommunene som ønsker å ta modellen i bruk veiledning. Nettsiden forebygging.no er kompetanseportal for BTI

Prosjektleder: 

Gunn Karin Songedal, Enhet NAV og Oppfølging.

Prosjektgruppe: 

Gunn Karin Songedal
Ragnhild Værland, Enhet barnehage
Gro Viker Naas, Enhet skole, SFO og voksenopplæring
Bjørg Lia, Enhet helse og omsorg
Wayni Bergan, Barneverntjenesten Øst i Agder
Tine S. Thorvaldsen, Barnverntjenesten Øst i Agder
PPT (Pedagogisk psykologisk tjeneste) kalles inn ved behov, det sammen med barneverntjenesten.

Arbeidsgruppe for barnehagene: 

Ragnhild Værland, Vegårshei barnehage, pedagogisk leder
Tone Fidje Gryting, Spesialpedagog rådmanns stab
Linn Bjorvatn Salvesen, Ljøstadsaga barnehage, pedagogisk leder
Kristine Simonstad, Dyrebo barnehage, styrer

Arbeidsgruppe for skolen:

Gro Viker Naas, spesialpedagogisk koordinator
Greta Hauge, sosiallærer og kontaktlærer
Gunn Oddrun Rugnes, barne- og ungdomsarbeider

Arbeidsgruppe for helsestasjon:

Bjørg Lia, helsesøster
Vigdis Moripen, jordmor
Vegard Tørå Dokka, kommunelege
Magnhild Lyngstad Aasbø, fysioterapeut

Kontaktinformasjon

Gunn Karin Songedal
Psykiatrisk sykepleier
E-post
Telefon 37 17 02 71
Mobil 908 33 804