Til ansatte i Vegårshei kommune

Koronahåndtering  – les rådmannens takk til de ansatte

 

Til ansatte

Informasjon til ansatte. Sist oppdatert 20. mars kl. 16:55
Korona-restriksjoner for ansatte

Sist oppdatert 24.03.2021

I tråd med råd fra Folkehelseinstituttet skal vi forebygge og begrense smitte, beskytte sårbare grupper og opprettholde nødvendig kapasitet i lovpålagte og kritiske tjenester.  Vegårshei kommune følger de nasjonale tiltakene og retningslinjene:

Generelle smitteverntiltak

Kommunen skal tilrettelegge for at ansatte, brukere og besøkende skal kunne følge smittevernrestriksjoner for personlig hygiene, mathygiene og folkeansamlinger. Ansatte pålegges å følge gjeldende smitterestriksjoner i sitt arbeid.

Besøk til sårbare grupper

Enheter med ansvar for sårbare grupper skal påse at besøk og intern kontakt begrenses til det nødvendige i henhold til gjeldende smitterestriksjoner.

Hjemmekontor og bruk av fleksitid

Der hvor det er praktisk mulig, skal det tilrettelegges for at ansatte arbeider hjemmefra. Ansatte som har tilgang på bærbar pc eller telefon fra arbeidsgiver, skal ta utstyret med seg hjem etter endt arbeidsdag, slik at de kan jobbe hjemmefra på kort varsel.

For å redusere smitterisikoen på arbeidsplassen, skal det oppfordres til å bruke fleksitiden aktivt. Bruk av hjemmekontor skal alltid avklares med overordnet. Nøkkelpersonell og ledere må være lett tilgjengelige.

Det forventes at ansatte med hjemmekontor sjekker jobbmailen sin minst to ganger daglig (morgen og ettermiddag).

Reiser og ferier

 

Tjenestereiser

Tjenestereiser i Norge skal kun gjennomføres dersom det er strengt nødvendig for å opprettholde forsvarlig tjenesteproduksjon. 

Reiser og ferie

Alle ansatte oppfordres til å unngå fritidsreiser. Ansatte må også være forberedt på at fastsatt ferie kan bli endret. Ingen ansatte får reise til utlandet www.fhi.no.

Reiseråd innenlands

Karantene

Karanteneregler for reiser - utlandet

Kurs, konferanser, møter, samlinger og tilstelninger

Kurs og konferanser som ikke er strengt nødvendige å gjennomføre eller og delta på for å opprettholde kritiske tjenester, skal avlyses. Det oppfordres til å bruke elektroniske verktøy for kommunikasjon og samhandling i stedet.

Sykdomssymptomer

Ansatte med symptomer på luftveisinfeksjon, som ikke det strengt nødvendig at er tilstede for å opprettholde lovpålagt og forsvarlig tjenesteproduksjon, skal holde seg hjemme og arbeide hjemmefra, dersom det er mulig.

Ansatte med helsefaglig kompetanse

Ansatte med helsefaglig kompetanse, som ikke allerede arbeider i kritiske tjenester må påregne å bli midlertidig omplassert for helsefaglig tjeneste internt i Vegårshei kommune.

 

For ansatte i barnehager og skoler

Plikt til å tilby omsorgstilbud 

Skolen og alle barnehagene har en plikt til å tilby et omsorgstilbud til barn av foreldre med samfunnskritiske oppgaver som har behov for et omsorgstilbud for sine barn (barnehagebarn og t.o.m 4. klasse), og barn med særskilte behov (0-16 år).

Foresatte/elever kan hente utstyr på skolen. Kontakt rektor i forkant. Tlf. 909 61 709.

Informasjon til ansatte i kommunale barnehager og skoler

Instruks fra Utdanningsdirektoratet

Elevene har rett til å få opplæring, og det er skoleeiers ansvar å sørge for at elevene får opplæring.

Ved hjemmeskole må skolen sørge for god kommunikasjon med elever og lærere, for eksempel via digitale læringsplattformer. Skolene må i så fall strekke seg så langt som mulig og legge til rette for at elever utfører skolearbeid hjemme.

Det er viktig at skole og barnehager er i tett dialog med hjemmet og gir oppdatert informasjon om situasjonen.

Skolen og barnehagene må følge helsemyndighetenes råd med tanke på smitte av viruset.

Det forventes at ansatte med hjemmekontor sjekker jobbmailen sin minst to ganger daglig (morgen og ettermiddag).

Oppgaver som må ivaretas i skolen:

  • Undervisningsopplegg og hjemmeoppgaver på It’sLearning
  • Utlevering av bøker og PC til foresatte eller elever som ønsker det
  • Barneskoleelever som ikke har tilgang på PC hjemme bør kunne låne det på skolen.
  • Omsorgstilbud til de som trenger det

Oppgaver som skal ivaretas i barnehagene:

  • Omsorgstilbud til de som trenger det

 

Kommunehuset og NAV - kontor

Kommunehuset er stengt, men vi hjelper vi deg gjerne på telefon eller e-post. Husk at du finner mye informasjon på kommunens nettside. Vi har ikke lenger et betjent sentralbord, men du kan kontakte og avtale besøk direkte med saksbehandler.

Her finner du liste over enhetene og ansatte med epostadresser og telefonnummer. Du kan også bruke søkefunksjonen og søke på tjeneste/funksjon for å finne riktig person, dersom du ikke helt vet hvem du skal henvende deg til.

NAV - kontor - oppfølging og flyktningtjenesten

Se informasjon for disse tjenestene

.

 

Sykemeldinger og omsorgspenger

Sykemeldinger i forbindelse med koronaviruset

Du har rett til sykmelding hvis en lege vurderer at du må holdes isolert fordi du kan være smittet av koronaviruset. Dette gjelder også hvis legen ikke vet sikkert om du faktisk er smittebærer. NAV kan godta sykmelding uten personlig undersøkelse når det gjelder smittsom sykdom av betydning for folkehelsen.

NAV har laget en veiledning om sykemeldinger i forbindelse med koronaviruset. 

Omsorgspenger når barnehage og skole stenges

Du kan bruke omsorgspenger («hjemme med sykt barn-dager») når barnehagen eller skolen stenger på grunn av koronaviruset. Hvor lenge du kan bruke omsorgspenger avhenger av hvilken rett du har til ytelsen. De fleste har rett på opptil 10 dager. Regjeringen har varslet at det kan bli aktuelt å øke antall dager på grunn av den spesielle situasjonen. Arbeid hjemmefra kan være et alternativ til omsorgspenger.

Se oppdatert informasjon fra NAV her: https://www.nav.no/familie/sykdom-i-familien/nb/omsorgspenger