Til ansatte i Vegårshei kommune

Koronahåndtering  – les rådmannens takk til de ansatte

 

Til ansatte

Informasjon til ansatte. Sist oppdatert 20. mars kl. 16:55
Korona-restriksjoner for ansatte

Gjelder fra 12.mars. Sist oppdatert 8. april.

7. april melder regjeringen at en del av smiteeverntilakene viderføres framover. Noen tiltak fortsetter som før og noen blir gradvis gjenåpnet (se punkt om barnehage og skole, fysioterapi, hytte og fritid).

I tråd med råd fra Folkehelseinstituttet skal vi forebygge og begrense smitte, beskytte sårbare grupper og opprettholde nødvendig kapasitet i lovpålagte og kritiske tjenester. Derfor innfører vi disse restriksjonene i Vegårshei kommune:

Generelle smitteverntiltak

Kommunen skal tilrettelegge for at ansatte, brukere og besøkende skal kunne følge smittevernrestriksjoner for personlig hygiene, mathygiene og folkeansamlinger. Ansatte pålegges å følge gjeldende smitterestriksjoner i sitt arbeid.

Besøk til sårbare grupper

Enheter med ansvar for sårbare grupper skal påse at besøk og intern kontakt begrenses til det nødvendige i henhold til gjeldende smitterestriksjoner.

Hjemmekontor og bruk av fleksitid

Der hvor det er praktisk mulig, skal det tilrettelegges for at ansatte kan arbeide hjemmefra. Ansatte som har tilgang på bærbar pc eller telefon fra arbeidsgiver, skal ta utstyret med seg hjem etter endt arbeidsdag, slik at de kan jobbe hjemmefra på kort varsel.

For å redusere smitterisikoen på arbeidsplassen, skal det oppfordres til å bruke fleksitiden aktivt. Bruk av hjemmekontor skal alltid avklares med overordnet. Nøkkelpersonell og ledere må være lett tilgjengelige.

Det forventes at ansatte med hjemmekontor sjekker jobbmailen sin minst to ganger daglig (morgen og ettermiddag).

Reiser og ferier

Særlige regler for helsepersonell

Helsepersonell som jobber med pasientbehandling forbys å reise til utlandet –både tjenestereiser og privatreiser. De vil få kostnadene kompensert. Gjelder foreløpig inntil videre.

Tjenestereiser

Tjenestereiser til utlandet skal avlyses for alle ansatte. Tjenestereiser i Norge skal kun gjennomføres dersom det er strengt nødvendig for å opprettholde forsvarlig tjenesteproduksjon. 

Reiser og ferie

Alle ansatte oppfordres til å unngå fritidsreiser. Ansatte må også være forberedt på at fastsatt ferie kan bli endret. Ingen ansatte får reise til utlandet www.fhi.no.

Karantene

Alle ansatte som kommer tilbake fra reiser, skal i hjemmekarantene (gjelder også de nordiske landene) – uavhengig av om de har symptomer eller ikke. Karantene etter utenlandsreiser har tilbakevirkende kraft fra 27. februar.

Kurs, konferanser, møter, samlinger og tilstelninger

Kurs og konferanser som ikke er strengt nødvendige å gjennomføre eller og delta på for å opprettholde kritiske tjenester, skal avlyses. Det skal ikke avholdes fysiske møter, samlinger og tilstelninger med mer enn 5 deltakere, og kun når dette er nødvendig for å opprettholde lovpålagt og forsvarlig tjenesteproduksjon. Det oppfordres til å bruke elektroniske verktøy for kommunikasjon og samhandling i stedet.

Sykdomssymptomer

Ansatte med symptomer på luftveisinfeksjon, som ikke det strengt nødvendig at er tilstede for å opprettholde lovpålagt og forsvarlig tjenesteproduksjon, skal holde seg hjemme og arbeide hjemmefra, dersom det er mulig.

Ansatte med helsefaglig kompetanse

Ansatte med helsefaglig kompetanse, som ikke allerede arbeider i kritiske tjenester må påregne å bli midlertidig omplassert for helsefaglig tjeneste internt i Vegårshei kommune.

Restriksjonene gjelder til 13. april 2020, men vil kunne forlenges og endres på kort varsel.

For ansatte i barnehager og skoler

Gradvis gjenåpning

Barnehage og skole/SFO skal skje gradvis og kontrollert, med nødvendige smitteverntiltak på plass.

Barnehagen skal åpne mandag 20. april. 

Skolen holdes stengt t.o.m. 24. april. I denne perioden blir hjemmeundervisning og omsorgstilbud gitt som nå. Samtidig må vi planlegge for åpning av skolen og SFO for 1.-4. trinn fra mandag 27. april. Egne møter vil bli gjennomført for dette etter påske.

Plikt til å tilby omsorgstilbud 

Skolen og alle barnehagene har en plikt til å tilby et omsorgstilbud til barn av foreldre med samfunnskritiske oppgaver som har behov for et omsorgstilbud for sine barn (barnehagebarn og t.o.m 4. klasse), og barn med særskilte behov (0-16 år).

Foresatte/elever kan hente utstyr på skolen. Kontakt rektor i forkant. Tlf. 909 61 709.

Informasjon til ansatte i kommunale barnehager og skoler

Instruks fra Utdanningsdirektoratet

Elevene har rett til å få opplæring, og det er skoleeiers ansvar å sørge for at elevene får opplæring.

Skolen må sørge for god kommunikasjon med elever og lærere, for eksempel via digitale læringsplattformer. Nå må skolene strekke seg så langt som mulig og legge til rette for at elever utfører skolearbeid hjemme.

Det er viktig at skole og barnehager er i tett dialog med hjemmet og gir oppdatert informasjon om situasjonen.

Skolen og barnehagene må følge helsemyndighetenes råd med tanke på smitte av viruset.

Det forventes at ansatte med hjemmekontor sjekker jobbmailen sin minst to ganger daglig (morgen og ettermiddag).

Oppgaver som må ivaretas i skolen:

  • Undervisningsopplegg og hjemmeoppgaver på It’sLearning
  • Utlevering av bøker og PC til foresatte eller elever som ønsker det
  • Barneskoleelever som ikke har tilgang på PC hjemme bør kunne låne det på skolen.
  • Omsorgstilbud til de som trenger det

Oppgaver som skal ivaretas i barnehagene:

  • Omsorgstilbud til de som trenger det

 

Kommunehuset og NAV - kontor

Kommunehuset er stengt for besøkende så lenge koronasituasjonen pågår.

Fra og med 12.03.20 til og med 30.04.20 vil NAV kontoret være stengt for fysisk oppmøte og de ansatte har hjemmekontor.

 

Sykemeldinger og omsorgspenger

Sykemeldinger i forbindelse med koronaviruset

Du har rett til sykmelding hvis en lege vurderer at du må holdes isolert fordi du kan være smittet av koronaviruset. Dette gjelder også hvis legen ikke vet sikkert om du faktisk er smittebærer. NAV kan godta sykmelding uten personlig undersøkelse når det gjelder smittsom sykdom av betydning for folkehelsen.

NAV har laget en veiledning om sykemeldinger i forbindelse med koronaviruset. 

Omsorgspenger når barnehage og skole stenges

Du kan bruke omsorgspenger («hjemme med sykt barn-dager») når barnehagen eller skolen stenger på grunn av koronaviruset. Hvor lenge du kan bruke omsorgspenger avhenger av hvilken rett du har til ytelsen. De fleste har rett på opptil 10 dager. Regjeringen har varslet at det kan bli aktuelt å øke antall dager på grunn av den spesielle situasjonen. Arbeid hjemmefra kan være et alternativ til omsorgspenger.

Se oppdatert informasjon fra NAV her: https://www.nav.no/familie/sykdom-i-familien/nb/omsorgspenger