Leve hele livet - eldrereform

Utgangspunktet for Leve hele livet er å skape et mer aldersvennlig samfunn der eldre lever gode liv og deltar i fellesskapet. Målgruppen for reformen er alle eldre over 65 år, både de som bor hjemme og de som bor på institusjon.

Regjeringen la 4. mai 2018 fram Meld. St. 15 (2017-2018) Leve hele livet – en kvalitetsreform for eldre. Meldingen ble behandlet og vedtatt i Stortinget 20. desember 2018, se Innst. 43 S (2018-2019).

Overordnede mål for "Leve hele livet"

  • Flere gode leveår der eldre beholder god helse lenger, opplever at de har god livskvalitet, og at de i større grad mestrer eget liv, samtidig som de får den helsehjelpen de trenger når de har behov for den.
  • Pårørende som ikke blir utslitt, og som kan ha en jevn innsats for sine nærmeste.
  • Ansatte som opplever at de har et godt arbeidsmiljø, der de får brukt sin kompetanse og gjort en faglig god jobb.

Innsatsområder

  1. Et aldersvennlig Norge
  2. Aktivitet og fellesskap
  3. Mat og måltider
  4. Helsehjelp
  5. Sammenheng og overgang i tjenestene

Planlegging og gjennomføring av reformen på Vegårshei

- Vegårshei kommune har meldt oppstart i 2020 
- Vinter 2020/2021 tar kommunestyret stilling til løsningene i reformen og planlegger hvordan de vil utforme og gjennomføre dem lokalt. Vegårshei kommune starter i den sammenhengen med kartlegging av egne behov og urfordringer.  

Lenke til Fylkesmannens nettsider

Mer info om eldrereformen 'Leve hele livet' på helsedirektoratets hjemmeside