Koordinator og Individuell plan

Koordinator

Pasient eller bruker som har behov for langvarige og koordinerte tjenesteretter helse og omsorgstjenesteloven, skal kommunen tilby koordinator. Dette gjelder uavhengig av om pasienten eller brukeren ønsker individuell plan.
Koordinatoren skal sørge for nødvendig oppfølging av den enkelte pasient eller bruker, samt sikre samordning av tjenestetilbudet og fremdrift i arbeidet med IP.

Hvem har rett til å få individuell plan?

Alle som har behov for to eller flere helse- og omsorgstjenester over tid, har rett til å få utarbeidet en individuell plan, uavhengig av alder, diagnose og funksjon. 

Hva er individuell plan?

Individuell plan (IP) er et samarbeid mellom deg og kommunen, og skal sikre et helhetlig og individuelt tilpasset tjenestetilbud. Prosessen starter med at du får oppnevnt en koordinator. 
 
Planen gir oversikt over ditt behov for offentlige tjenester, hva du selv er ansvarlig for og hva det offentlige hjelpeapparatet er ansvarlig for. Det er ditt mål som er utgangspunktet for den individuelle planen. Det er derfor viktig at du deltar aktivt i å lage planen. En individuell plan skal bare utarbeides dersom du selv ønsker det. 
 
En individuell plan skal sikre:
  • at tjenestene du mottar blir samordnet og individuelt tilpasset
  • at alle tjenesteytere samarbeider med deg eller dine pårørende og med hverandre

Initiativet til å få laget en individuell plan kan komme fra deg, dine pårørende eller helsepersonell. Helsepersonell har en lovpålagt plikt til melde fra om behov for individuell plan og å delta i arbeidet med individuell plan. Dersom du har spørsmål eller trenger hjelp til å søke, ta kontakt med koordinerende team.

Slik søker du

Send søknadsskjema og samtykkeerklæring til koordinerende team.

 
Samtykkeerklæringen gir de involverte tjenestene rett til samarbeid på en hensiktsmessig måte, for å gi deg et best mulig tilbud.
 
Koordinerende team har det overordnede ansvaret for alle individuelle planer i Vegårshei kommune. Sammen med enhetsleder for den aktuelle enheten vil vedkommende finne den mest relevante koordinator til brukerens plan.

Klage

Dersom du får avslag på individuell plan kan du klage til fylkesmannen etter pasient- og brukerrettighetsloven § 7.2.
 

 

Kontaktinformasjon

Koordinerende team - tjenestetildeling
E-post
Telefon 97 78 12 77

Send e - post - Ikke send sensitiv informasjon

Besøksadresse
Kjelleretasjen på Vegårshei bo- og omsorgssenter
Molandsveien 21, 4985 Vegårshei

Postadresse
Molandsveien 11, 4985 Vegårshei