Koordinerende enhet - Individuell plan - IP

Hvem har rett til å få individuell plan?

Alle som har behov for to eller flere helse- og omsorgstjenester over tid, har rett til å få utarbeidet en individuell plan, uavhengig av alder, diagnose og funksjon. 

Hva er individuell plan?

Individuell plan (IP) er et samarbeid mellom deg og kommunen, og skal sikre et helhetlig og individuelt tilpasset tjenestetilbud. Prosessen starter med at du får oppnevnt en koordinator. 
 
Planen gir oversikt over ditt behov for offentlige tjenester, hva du selv er ansvarlig for og hva det offentlige hjelpeapparatet er ansvarlig for. Det er ditt mål som er utgangspunktet for den individuelle planen. Det er derfor viktig at du deltar aktivt i å lage planen. En individuell plan skal bare utarbeides dersom du selv ønsker det. 
 
En individuell plan skal sikre:
  • at tjenestene du mottar blir samordnet og individuelt tilpasset
  • at alle tjenesteytere samarbeider med deg eller dine pårørende og med hverandre

Hva er en koordinator?

En koordinator er en person som hjelper med å samordne dine tjenester. Koordinatoren hjelper også å lage en individuell plan.

Du har rett til å få en koordinator selv om du ikke ønsker å lage en individuell plan.

Hvordan får jeg individuell plan?

Initiativet til å få laget en individuell plan kan komme fra deg, dine pårørende eller helsepersonell. Helsepersonell har en lovpålagt plikt til melde fra om behov for individuell plan og å delta i arbeidet med individuell plan. Dersom du har spørsmål eller trenger hjelp til å søke, ta kontakt med systemkoordinator.

Slik søker du

 
Send søknadsskjema og samtykkeerklæring til systemkoordinator.

Samtykkeerklæringen gir de involverte tjenestene rett til samarbeid på en hensiktsmessig måte, for å gi deg et best mulig tilbud.
 
Systemkoordinator har det overordnede ansvaret for alle individuelle planer i Vegårshei kommune. Sammen med enhetsleder for den aktuelle enheten vil hun finne den mest relevante koordinator til brukerens plan.

Klage

Dersom du får avslag på individuell plan kan du klage til fylkesmannen etter pasient- og brukerrettighetsloven § 7.2.
 

 

Kontaktinformasjon

Tina Johansen
Ergoterapeut/systemkoordinator
E-post
Telefon 37 17 02 34
Mobil 918 46 061