Oppholdstyper på sykehjem

Korttidsopphold

Korttidsopphold er et målrettet og tidsavgrenset opphold i sykehjem. Et korttidsopphold kan vare fra én dag til flere uker.

Målet med oppholdet er å gi en bedre mulighet til fortsatt å bo hjemme, ved å vedlikeholde og opprettholde funksjoner som er viktige i hverdagen. 

Tilbudet retter seg hovedsakelig mot eldre som etter en samlet vurdering trenger midlertidig hjelp til rehabilitering, habilitering, utredning m.m.

Avlastningsopphold

Avlastningsopphold er et tidsavgrenset opphold i sykehjem. Hensikten er å gi den pårørende i hjemmet et pusterom, samt å gi den eldre muligheten til å bo hjemme lengst mulig. 

Avlastningen skal gjøre det mulig å opprettholde gode familierelasjoner og bevare sosiale nettverk. En avlastning har også som mål å sørge for nødvendig og regelmessig fritid og ferie for den som har omsorg for andre. Oppholdet kan variere i lengde, og skal være individuelt tilpasset. 

Langtidsopphold 

Langtidsopphold i sykehjem er ment for personer med omfattende og langvarige behov for hjelp eller personer med demens med stor svikt i egenomsorg, som har behov for heldøgns pleie og omsorg.
 

Slik søker du

Send søknadsskjema til koordinerende team.
 

Hva koster det?

Hvor mye du skal betale, avhenger av din økonomi og hva slags plass du får. Avlastningsopphold er gratis.

Oversikt over priser og egenandeler.

Serviceerklæringer, retningslinjer og klagemulighet

Kontaktinformasjon

Koordinerende team - tjenestetildeling
E-post
Telefon 97 78 12 77

Send e - post - Ikke send sensitiv informasjon

Besøksadresse
Kjelleretasjen på Vegårshei bo- og omsorgssenter
Molandsveien 21, 4985 Vegårshei

Postadresse
Molandsveien 11, 4985 Vegårshei