Tilbud til rusavhengige

Hva tilbyr vi?

Avhengighet til alkohol, medisiner eller andre rusmidler kan påvirke flere områder i livet, blant annet fysisk og psykisk helse, økonomi, bolig, skole/arbeid og nettverk. Kommunens tilbud og tjenester skal bidra til å øke den enkeltes mestring på slike viktige områder i livet. 
 
Du kan få praktisk oppfølging, råd og veiledning i forkant av rusbehandling, mens du mottar behandling fra spesialisthelsetjenesten og i ettervernsfasen. Vi ønsker å tilby tjenester så tidlig som mulig i et behandlingsforløp. Hos oss blir du møtt med respekt og verdighet.
 
Sørlandet sykehus ved Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling tilbyr behandling for rusmiddelavhengighet. En oversikt over behandlingstilbudet finner du på helsenorge.no. Din fastlege eller saksbehandler NAV og oppfølging kan hjelpe deg videre.
 

Hvem kan få tjenester fra kommunen?

Rusmiddelavhengige, personer som er i behandling og personer som har avsluttet et misbruk av rusmidler.
 
Pårørende til rusmiddelavhengige kan også få råd og veiledning fra fastlege eller ruskonsulent.
 

Hvordan få tjenester?

Du må kontakte NAV og oppfølging. Der vil du få tilbud om en kartleggingssamtale. Samtalen kan skje på kommunehuset eller hjemme hos deg. Dersom du ønsker det kan du ha med en pårørende eller en annen person til møtet. 
 
Du kan ta kontakt om hjelp uten å vite hvilken tjeneste eller tiltak du ønsker.
 

Brukermedvirkning

Vi ønsker å gjøre vårt beste for å gi deg hjelp til det du mener er viktig i ditt liv. For at vi skal lykkes med dette, er vi helt avhengige av din mening. Din påvirkningsmulighet er størst hvis vi snakker godt sammen om dine behov og hva vi kan gjøre.

Vi ønsker at du snakker med oss om:
  • innholdet i tjenester du får
  • hvordan og når du får tjenestene
  • hvem som skal delta på dine møter
  • hva du er fornøyd med eller hva du ikke er fornøyd med

Slik søker du

 

Klage

Dine klagemuligheter.

Lover