Tjenestekontor

Tjenestekontoret har ansvar for oppfølging og saksbehandling av søknader om tjenester hjemlet i Helse og omsorgstjenesteloven.

Oppgaver vi på tjenestekontoret gjør:

 • Bistår deg med å skrive søknader
 • Bistår deg med å formulere klage dersom du ikke er fornøyd med det tjenestetilbudet du har fått.
 • Fakturerer for tjenester etter gjeldende betalingssatser (som for eksempel opphold i sykehjem langtids/korttid), hjemmehjelp, dagsenteropphold)
 • Saksbehandling av søknader til følgende helse- og omsorgstjenester:
  • Avlastning i institusjon
  • Avlastning utenfor institusjon
  • Brukerstyrt personlig assistanse
  • Dagsenter
  • Hjemmesykepleie
  • Hverdagsrehabilitering/innsatsteamet
  • Korttidsopphold i institusjon
  • Langtidsopphold i institusjon
  • Omsorgslønn
  • Praktisk bistand, rengjøring
  • Praktisk bistand, opplæring
  • Støttekontakt
  • Trygghetsalarm
  • Velferdsteknologi

(Søknad om individuell plan (IP) og helsetjenester til personer innenfor fagfeltene rus og psykisk helse, behandles av saksbehandlere ved NAV og oppfølgingsenheten.)

Slik søker du

Send søknadsskjema til:

Tjenestekontoret, Vegårshei kommune
Molandsvein 11, 4985 Vegårshei


Du kan kontakte tjenestekontoret for å få hjelp til å søke. Dersom en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Hva skjer videre?

Saksgang

Klage

Klage på helse- og omsorgstjenester?

Serviceerklæring

Serviceerklæring tjenestekontor

Lover og regler

Kontaktinformasjon

Anne Marie Isaksen
Spesialrådgiver
E-post
Telefon 977 81 277
Mobil 977 81 277
Unni M. Johansen
Sykepleier/rådgiver
E-post
Telefon 952 95 556
Mobil 952 95 556

Åpningstider

Man - fre 08:00-16:00

Sommertid 1. april - 30. september
Man - fre: 08:00-15:00