Jakt

Alle viltlevende dyr er i utgangspunktet fredet, men for arter som har et høstingsverdig overskudd er det åpnet for jakt. Jakta er regulert gjennom flere lover og forskrifter. De viktigste finner du nedenfor.

Viltloven
Naturmangfoldloven
Forskrift om jakt- og fangsttider
Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst
Forskrift om forvaltning av hjortevilt
Forskrift om utvidet jakttid for kanadagås i Aust-Agder
Lokal forskrift om adgang til jakt på hjortevilt i Vegårshei – med minsteareal for de ulike artene
Lokal forskrift om forvaltning av bever i Vegårshei
Forskrift om viltarter som gjør skade

Ellers finnes det mye informasjon om dette temaet på Miljødirektoratets nettsider, bl.a. veiledere til de sentrale forskriftene, og på Miljøkommune.no.

Kontaktinformasjon

Helge Sines
Skogbrukssjef
E-post
Telefon 37 17 02 13
Mobil 950 72 375