Motorferdsel på vann og vassdrag

Bruk av motorbåt er regulert av Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag. I § 4 står følgende bestemmelse:
«Ferdsel med motorfartøy er tillatt på innsjøer som er 2 kvadratkilometer eller større, på elvestrekninger og på innsjøer mindre enn 2 kvadratkilometer dersom disse inngår som en del av et farbart vassdrag.»

Dette betyr at vassdraget i sum må være større enn 2 kvadratkilometer for at ferdsel med motorbåt skal være lovlig. I Vegårshei kommune er det dermed kun tillatt å kjøre motorbåt på Vegår. Vannscooter er nå sidestilt med båt.