Regler for salgs- og skjenking

Alle som har fått en bevilling er ansvarlig for å sette seg inn i og følge regelverket. Dette er det viktigste du må vite for god drift:

Forskrift om salg og skjenking etter alkoholloven, Vegårshei kommune
Målsettingen er å føre en bevillingspolitikk som begrenser de samfunnsmessige og individuelle skadevirkninger som alkoholbruk kan innebære.

Alkoholloven
Formålet med loven er i størst mulig utstrekning å begrense de samfunnsmessige og individuelle skader som alkoholbruk kan innebære. Loven skal også fremme næringspolitiske formål, som forutsigbarhet, lojal konkurranse, samt å bekjempe kriminalitetsutviklingen i deler av bransjen.

Alkoholforskriften
Alkoholforskriften er gitt i medhold av alkoholloven. Forskriften inneholder regler om utøvelsen av salgs- eller skjenkebevillingen.

Forskrift om prikktildeling og inndragning
Forskriften inneholder regler for tildeling av prikker og inndragning av bevilling ved brudd på alkoholloven.

Serveringsloven
Formålet med loven er å sikre forsvarlig drift av serveringssteder. Loven skal, gjennom å ivareta serveringsnæringens, de ansattes og samfunnets behov for klare og forutsigbare rammebetingelser, bidra til å gi kommunene et mer anvendelig og praktiserbart verktøy for å bekjempe kriminalitetsutviklingen i enkelte deler av serveringsbransjen samt motvirke illojal konkurranse.

Bokføringsforskriften
Forskriften skal sikre god dokumentasjon av all omsetning i serveringsvirksomheter i restaurantbransjen, og bidra til at all omsetning og uttak bokføres, beskattes og avgiftsberegnes korrekt.

Les hva som skjer hvis regelverket ikke overholdes.