Konsesjon

Konsesjon

Ved overtakelse av eiendom må du ha en bekreftelse eller en tillatelse (konsesjon) av kommunen. Vegårshei kommune har ikke innført forskrift om nedsatt konsesjonsgrense. De fleste eiendommer kan overtas konsesjonsfritt. Da må dette skjemaet fylles ut og sendes kommunen. Kommunen vil så behandle egenerklæringen og registrere konsesjonsforholdet i Matrikkelen.

 

Kommunen gir erverver beskjed når dette er gjort og skjøte kan da sendes Kartverket for tinglysing (mer informasjon finnes her). Egenerklæringsskjemaet kan grovt sett benyttes for bebygde eiendommer med totalareal under 100 dekar eller ved familiære overdragelser av større eiendommer, samt for alle eiendommer som er regulert til andre formål enn landbruk.

 

Ved annen overtakelse av landbrukseiendommer/arealer må det søkes konsesjon. Kopi av skjøte eller kjøpekontrakt vedlegges søknaden.

 

Mer informasjon om konsesjon finnes på landbruksdirektoratets sider.

 

Ved spørsmål, ta kontakt med Terje Flaten om konsesjonssaker og med Agnar Tore Vaaje om egenerklæringer (kontaktinfo ligger på høyre side)

 

Boplikt og konsesjonssøknad 

Konsesjonsfriheten ved familiær overtakelse av større landbrukseiendommer (over 35 dekar dyrka mark eller 500 dekar produktiv skog) er betinget at erverver bosetter seg på eiendommen innen ett år. Hvis erverver ikke kan eller vil bosette seg på eiendommen innen den tid, må likevel konsesjon søkes. Slik konsesjonssøknad er imidlertid fritatt for behandlingsgebyr. Mer informasjon om boplikt finnes på landbruksdirektoratets sider.

 

Kontakt kommunens saksbehandler om du har spørsmål du ikke finner svar på her (se kontaktinformasjonen til høyre).

 

Kontaktinformasjon

Terje Flaten
Rådgiver for skog og næring
E-post
Telefon 41 20 12 13
Agnar Tore Vaaje
Oppmålingsingeniør
E-post
Telefon 37 17 02 24
Mobil 48 99 56 24