Motorferdsel i utmark

Snøscooter

Kjøring med snøscooter reguleres blant annet gjennom Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag. Lovverket regulerer all motorferdsel i utmark, og det er mulig å søke om tillatelse til spesielle formål i følge lovverket.

Slik søker du?

 
Vedlegg som må følge med søknaden
  • Kart som viser den traseen i terrenget som du ønsker å kjøre

Send til:

Vegårshei kommune
Molandsveien 11, 4985 Vegårshei
eller på e-post post@vegarshei.kommune.no.
 
Søknader blir behandlet fortløpende.
 

Personer som kan påta seg leiekjøringsoppdrag i kommunen:

Disse kan ta på seg følgende oppdrag:

Personer som kan ta på seg leiekjøringsoppdrag

Personer som kan ta på seg leiekjøringsoppdrag
Personer som kan ta på seg leiekjøringsoppdrag
Navn Telefonnummer
Harald Mo 908 62 133
Stebekk vedlikehold AS v/Einar Stebekk 979 69 601
  • transport mellom bilvei og hytte
  • tilsyn med privat hytte
  • transport av funksjonshemmede
  • transport av ved

Hva regnes som utmark?

Eksempler på utmark er skog, fjell og kystområder, blant annet setervoll, hustomt, engslått og kulturbeite i utmark. Det samme gjelder vei i utmark som ikke er opparbeidet for kjøring med bil. Motorferdsel i utmark og vassdrag er ikke tillatt med mindre det følger av loven eller vedtak med hjemmel i loven.

Lover og regler