Motorferdsel i utmark og vassdrag

Snøscooter

Kjøring med snøscooter reguleres blant annet gjennom Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag. Lovverket regulerer all motorferdsel i utmark, og det er mulig å søke om tillatelse til spesielle formål i følge lovverket.

Slik søker du?

 
Vedlegg som må følge med søknaden
  • Kart som viser den traseen i terrenget som du ønsker å kjøre

Send til:

Vegårshei kommune
Molandsveien 11, 4985 Vegårshei
eller på e-post post@vegarshei.kommune.no.
 
Søknader blir behandlet fortløpende.
 

Personer som kan påta seg leiekjøringsoppdrag i kommunen:

Personer som kan ta på seg leiekjøringsoppdrag
Navn Telefonnummer
Magnhild Dalen Aune 908 76 916
Mo Holding AS v/Nils Mo 958 17 234
Stebekk vedlikehold AS v/Einar Stebekk 979 69 601
Hans Georg Nordstrøm 924 19 036
Harald Mo 908 62 133

 

Disse kan ta på seg følgende oppdrag:

  • transport mellom bilvei og hytte
  • tilsyn med privat hytte
  • transport av funksjonshemmede
  • transport av ved

Hva regnes som utmark?

Eksempler på utmark er skog, fjell og kystområder, blant annet setervoll, hustomt, engslått og kulturbeite i utmark. Det samme gjelder vei i utmark som ikke er opparbeidet for kjøring med bil. Motorferdsel i utmark og vassdrag er ikke tillatt med mindre det følger av loven eller vedtak med hjemmel i loven.

Lover og regler

Kontaktinformasjon

Liv Strand
Rådgiver miljø og næring
E-post
Telefon 37 17 02 14
Mobil 482 58 695