Byggesaksgebyrer

Betalingsgebyr for byggesaker (plan- og bygningsloven) vedtas i kommunestyrets budsjettmøte i desember hvert år. Prisene kalles også gebyrregulativ.

Her er listen med alle byggesaksgebyrer innen plan- og bygningsloven gjeldende per 1.1.2023.

Priser er oppgitt eksklusiv mva.

Delingssaker - fradeling av areal / tomter 2023
Gebyr / tiltak Pris ekskl. mva.
fradeling av byggetomter i uregulerte områder 9460,-
fradeling av tilleggstomt/-areal 4780,-
fradeling av tomter i regulerte områder hvor tomtearrondering ikke framgår av planen 4780,-
fradeling av tomt hvor arrondering er fastsatt i reguleringsplan/bebyggelsesplan kr. 0,-
Byggesaksgebyr Boliger
Gebyr / tiltak Pris ekskl. mva
For saksbehandling/tilsyn med eneboliger 15 860,-
For saksbandling/tilsyn med eneboliger med hybelleilighet 18 920,-
For saksbehandling/tilsyn med rekkehus og blokker betales per boenhet (ved utvidelse gjelder satsene i § 5, dog slik at gebyret ikke overstiger satsene som er fastsatt for nybygg. Når garasje inngår i søknaden betales ikke tillegg for denne) 9460,-
Byggesaksgebyr fritidsboliger
Gebyr / tiltak Pris ekskl. mva
For saksbehandling/tilsyn med ny hytte 15 770,-
For saksbehandling/tilsyn med utvidelse, anneks, bod/uthus, o.l. 9460,-
Byggesaksgebyr andre kategorier byggearbeid
Gebyr / tiltak Pris Ekskl. mva.
For nybygg, tilbygg og påbygg betales gebyr etter arbeidets bruttoareal, dog slik at minstesats blir: 6020,-
fra 0 til 50 m2 133 per m2
fra 51 til 200 m2 58 per m2
over 200 m2 28 per m2
For underetasjer og etasjer over hovedplanet betales 50 % av satsene. For påbygg, underbygg, hovedombygging, uisolerte bygg, uinnredede bygg og driftsbygninger i landbruket betales 50 % av satsene.
Tiltak som krever søknad og tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver (PBL 2008 § 20-2). Gebyret fastsettes i forhold til areal med 50 % av satsene nevnes over, dog minimum 4.780,-. For slike saker som ikke omhandler areal: 4780,-
For slike saker som ikke omhandler areal 4780,-
Søknad om oppsetting av skilt (PBL 2008 § 20-1 pkt i). Alle typer skilt 3155,-
Tekniske installasjoner (PBL 2008 § 20-1 pkt. f). For særskilt behandling av tekniske installasjoner som heis, pipe,ventilasjonsanlegg, sanitærinnstallasjoner og lignende 3.155,-
Endringer (PBL 2008 § 20-1 og § 20-2): Ved behandling av endringer av tidligere godkjent søknad, som betinger nytt vedtak 3155,-
Andre søknadspliktige tiltak (PBL 2008 § 20-1). For søknadspliktige tiltak som riving, bruksendring, murer, fyllinger, brygger o.l. 3155,-
For personlig godkjenning av ansvarsrett 3155,-
Dispensasjon (PBL 2008 kap. 19): For behandling av søknad om dispensasjon fra bestemmelser i kommuneplanen 15770,-
Behandling søknad om dispensasjon fra bestemmelser i kommuneplanen for oppføring av små gapahuker, jakttårn og varmebuer 2770,-
For behandling av søknad om dispensasjon fra reguleringsplaner og bebyggelsesplaner 12 615,-
For behandling av dispensasjon fra de øvrige bestemmelsene i PBL 2008 samt fra lovens forskrifter 9460,-
Søknad om utslippstillatelse (Forurensningsforskriftens § 11-4). For behandling av søknad om utslippstillatelse etter forurensningsforskriftens kap. 12 (inntil 50 pe) 7500,-
For behandling av søknad om utslippstillatelse etter forurensningsforskriftens kap. 14 (over 50 pe) 14 000,-
gebyr for midlertidig brukstillatelse og ferdigattest 1050,-
overtredelsesgebyr: for tiltak som er igangsatt uten tillatelse og/eller som er i strid med plan- og bygningslovgivningen 5255,-
Søknad der tillatelse ikke gis (PBL 2008 § 20-1: For søknad om tiltak der tillatelse ikke gis, betales 50 % av beregnet gebyr
Sakkyndig bistand (PBL 2008 § 33-1): I særlige tilfeller kan kommunen kreve ekstra gebyr for sakkyndig bistand.
Fornyet søknad (PBL2008 § 20-1 og § 20-2): Når tidligere tillatelse er foreldet/utgått betales halvt gebyr ved innsendelse av fornyet søknad. Ved vesentlige endringer betales fullt gebyr.
Beregningstidspunkt: Gebyret beregnes etter det regulativet som gjelder når søknaden fremmes.
Betalingstidspunkt : Gebyret skal være innbetalt til kommunen før tillatelse gis.
Endring av betalingssatsene: Satsene i gebyrregulativet kan reguleres hvert år i forbindelse med budsjettbehandlingen.
Tilsyn (PBL 2008 § 25): Andel av gebyret som innkreves for tilsyn etter PBL 2008 er 10 %.

Kontaktinformasjon

Kai Langmyrbråten Sevik
Saksbehandler for byggesak og eiendomsskatt
E-post
Telefon 47 71 43 09

Vi anbefaler at du ringer og avtaler en tid dersom du ønsker et møte med saksbehandler.