Radon og strålevern

I hverdagen utsettes vi for mange forskjellige strålekilder. Statens strålevern vurderer fortløpende grenseverdier for mulige helseskader for de ulike typer stråling. I Vegårshei kommune er det helsetjenesten ved kommuneoverlegen som er ansvarlig myndighet.

Radonsituasjonen i Vegårshei

Det ble gjennomført radonmålinger i kommunen i 1999-2000. Vegårshei peker seg ikke spesielt ut, verken i positiv eller negativ retning, i forhold til resten av landet. Det er ingen deler av kommunen vi kan ”friskmelde”, dvs. at i alle deler av kommunen er det radonforekomster som i enkelte hus kan gi høye verdier.

Kart fra Norges geologiske undersøkelser (NGU) som viser radonsituasjonen generelt i hele Norge. Uansett sier dette ingen ting om radonnivået i huset ditt.

For å vite noe om radonnivået i boligen din må du gjennomføre en måling. Selv om naboen har mye eller lite radon i sitt hus, kan det være at din bolig har helt andre verdier. Du kan derfor ikke basere deg på målinger gjort hos naboen. Derfor anbefaler vi at alle huseiere i kommunen gjennomfører radonmåling.

Radon i utleieboliger

Dersom du leier ut en eller flere boliger har du plikt til å dokumentere overfor leietaker at radonnivåene er under grenseverdien gitt i strålevernforskriften.. Dersom målingene viser for høye nivåer i en utleiebolig, har utleier ansvaret for å utbedre dette. Radonreduserende tiltak må følges opp med nye målinger for å kontrollere at tiltakene har hatt tilstrekkelig effekt.

Krav til radon i utleieboliger.

Hva er radon?

Radon er en usynlig og luktfri gass, som dannes kontinuerlig i jordskorpa. Utendørs er radonkonsentrasjonen lav, og helsefare oppstår først når gassen siver inn og konsentreres i innemiljøet.

Måling av radon

Måling av radon gjøres over 2-3 måneder i vinterhalvåret (fra midten av oktober til midten av april).

Les mer om hvordan du måler radon.

Ta kontakt med et firma som selger radonmålinger. Vegårshei kommune har ikke inngått avtale med noen firmaer for måling av radon i privatboliger.

Alle bygninger bør ha så lave radonnivåer som mulig og helst under 100 Bq/m3. Radonnivået bør alltid være lavere enn 200 Bq/m³. Dersom radonnivået er over 100 Bq/m³ i ett eller flere oppholdsrom, anbefaler Statens strålevern at du gjør noe for å få ned nivået.

Anbefalte grenseverdier for radon.

Måling i skoler og barnehager

I skoler og barnehager bør radonnivået måles hvert femte år, og alltid etter ombygginger eller ved endringer som kan påvirke radonnivået.

Statens stråleverns prosedyre for radonmåling i skoler og barnehager.

Tiltak mot høye radonverdier i bolig

Det finnes flere muligheter med både enkle og mer omfattende tiltak for å redusere radonforekomst i en bolig. Det er viktig å benytte profesjonell hjelp for å finne effektive tiltak for din bolig.

Les mer om tiltak mot radon.

Lovkrav

For nybygg har det fra 1. juli 2010 vært krav til forebyggende radontiltak
jf. § 13-5, forskrift om tekniske krav til byggverk

Strålevernforskriften stiller krav til radonnivået i skoler, barnehager og utleieboliger. Radonreduserende tiltak skal iverksettes dersom radonnivået overstiger 100 Bq/m³. Radonnivået skal ikke overstige grenseverdien på 200 Bq/m³. For private boliger (ikke utleie) er dette anbefalinger og ikke lovkrav.

Kontaktinformasjon

Harald Mo
Sektorleder for samfunn og infrastruktur
E-post
Telefon 90 86 21 33