Grensejustering

Justert areal kan økes eller reduseres med inntil 5 %, men maksimalt 500 kvadratmeter. Ved makeskifte mellom eiendommer kan arealet justeres med opptil 20 %, men netto justert må likevel ikke overstige 5 %. Verdien på eiendommen kan ikke økes eller reduseres med mer enn 1 G (G = grunnbeløp i folketrygden).

Grensejusteringen trenger ikke å behandles etter plan- og bygningsloven dersom den ikke er i strid med konsesjonsloven, jordloven § 12 eller rettslig bindende planer etter plan- og bygningsloven. Da må det søkes dispensasjon. Hvis areal eller verdi overstiger grenseverdiene, må det søkes om deling eller arealoverføring. 

Slik bestiller du

Ta ut et situasjonskart og tegn grenser til ønsket justert areal inn på dette kartet. 
 
 

Hva koster det?

Kostnadene er avhengig av anvendt timeverk.

Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter Matrikkelloven i Vegårshei kommune

I henhold til Matrikkellovens bestemmelser skal en slik grensejustering ikke sendes til tinglysing dersom den er utført av oppmålingsmyndigheten i kommunen, og det skal således ikke betales tinglysingsgebyr eller dokumentavgift til staten.

Kontaktinformasjon

Agnar Tore Vaaje
Oppmålingsingeniør
E-post
Telefon 37 17 02 24
Mobil 48 99 56 24