Grensetvist

Hvordan kan en grensetvist løses?

Oppstår det uenighet om grenser kan dette løses gjennom rettsapparatet.
En enklere måte kan være å rekvirere oppmålingsforretning/grensegang hos oppmålingsenheten i kommunen.
Det har vist seg at de aller fleste tvister lar seg løse på denne måten. Dessuten jobber kommunen i denne typen saker etter regelen "No cure, no pay" - Det vil si at hvis vi ikke klarer å løse tvisten, koster det heller ingenting.

Hvordan går jeg fram?

Du må sende rekvisisjonsskjema til kommunen. I tillegg må du legge ved et kart som viser grensen om det er uenighet om.
Rekvisisjonen underskrives av grunneier.

Link til rekvisisjonsskjema

Trenger du eldre tinglyste dokumenter?

Trenger du kopier av eldre tinglyste dokumenter (feks skylddelingsforretninger med grensebeskrivelse), kan du bestille dette hos Statens kartverk ved å sende inn et bestillingsskjema. Leveringstiden er ca. en uke.

Dersom du har tinglysingsdatoen for dokumentet du vil ha, og det er tinglyst før 1951, kan du lete det frem på Digitalarkivet. Har du i tillegg dagboknummeret til dokument, er det enklere å finne frem.

Hva koster det?

Du betaler for medgått tid pluss transport og merkemateriell.

Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter Matrikkelloven i Vegårshei kommune

PS. Formelt kan vi bare fakturere rekvirenten for arbeidet, men vi vil under kartforretningen henstille til alle parter om at kostnadene deles på partene.

Kontaktinformasjon

Agnar Tore Vaaje
Oppmålingsingeniør
E-post
Telefon 37 17 02 24
Mobil 48 99 56 24