Kommunal planstrategi Vegårshei kommune 2020-2024 - varsel om oppstart

Jamfør lov om planlegging og byggesaksbehandling §10-1 varsler Vegårshei kommune om oppstart av arbeidet med ny kommunal planstrategi.

 

Vi inviterer til å komme med innspill til planstrategien senest 17.4.2020.

 

Gjeldende planstrategi:

Formålet med den kommunale planstrategien er å sette fokus på de planoppgaver kommunen bør starte opp eller videreføre for å legge til rette for en positiv utvikling i kommunen. Kommunal planstrategi er ikke en plantype, men et hjelpemiddel for kommunen til å fastlegge det videre planarbeidet.

Kommunen har plikt til å utarbeide kommunal planstrategi minst én gang i hver valgperiode og vedta den senest innen ett år etter kommunestyrets konstituering.

Kommunal planstrategi skal omfatte kommunens strategiske valg knyttet til utviklingen av kommunesamfunnet. Det gjelder både langsiktig arealbruk, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunenes planbehov i valgperioden.  

Kontaktinformasjon

Chantal van der Linden
Rådgiver plan
E-post
Telefon 37 17 02 35
Mobil 945 05 716