Kommunal planstrategi Vegårshei kommune

Formål med kommunal planstrategi


Formålet med den kommunale planstrategien er å sette fokus på de planoppgaver kommunen bør starte opp eller videreføre for å legge til rette for en positiv utvikling i kommunen. Kommunal planstrategi er ikke en plantype, men et hjelpemiddel for kommunen til å fastlegge det videre planarbeidet.

Kommunen har plikt til å utarbeide kommunal planstrategi minst én gang i hver valgperiode og vedta den senest innen ett år etter kommunestyrets konstituering.

Kommunal planstrategi skal omfatte kommunens strategiske valg knyttet til utviklingen av kommunesamfunnet. Det gjelder både langsiktig arealbruk, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunenes planbehov i valgperioden.  
 

Kommunal planstrategi 2020-2023

Den 3.11.2020 vedtok kommunestyret kommunal planstrategi for 2020-2023. Blant annet ligger oppdatert folkehelseoversikt til grunn for planstrategien. 

Kommunal planstrategi 2020-2023 Vegårshei kommune (PDF, 2 MB)

Folkehelseoversikt 2020-2023 Vegårshei kommune