Høring: Kommunal planstrategi Vegårshei kommune 2020-2023

I møte 2.4.2020 (sak 20/12) vedtok planutvalget i Vegårshei kommune å legge forslag til planstrategi 2020-2023 ut til offentlig ettersyn fram til 17.7.2020.

Høringsforslag kommunal planstrategi Vegårshei kommune 2020-2023 (PDF, 2 MB)

Planutvalgets vedtak (protokoll fra planutvalgsmøte) (PDF, 271 kB)


Eventuelle innspill til planstrategien sendes: post@vegarshei.kommune.no

eller

Vegårshei kommune, Molandsveien 11, 4985 Vegårshei

Høringsfrist er 17.7.2020
 

Formålet med den kommunale planstrategien er å sette fokus på de planoppgaver kommunen bør starte opp eller videreføre for å legge til rette for en positiv utvikling i kommunen. Kommunal planstrategi er ikke en plantype, men et hjelpemiddel for kommunen til å fastlegge det videre planarbeidet.

Kommunen har plikt til å utarbeide kommunal planstrategi minst én gang i hver valgperiode og vedta den senest innen ett år etter kommunestyrets konstituering.

Kommunal planstrategi skal omfatte kommunens strategiske valg knyttet til utviklingen av kommunesamfunnet. Det gjelder både langsiktig arealbruk, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunenes planbehov i valgperioden.  

Innspill etter varsling om oppstart:

Fylkesmannen i Agder (PDF, 467 kB)

Agder Fylkeskommune (PDF, 172 kB)

Direktoratet for Mineralforvaltning (PDF, 877 kB)

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (PDF, 157 kB)

Norges vassdrag og energidirektoratet (PDF, 714 kB)

Norsk friluftsliv (PDF, 403 kB)
 

Kontaktinformasjon

Chantal van der Linden
Rådgiver plan
E-post
Telefon 37 17 02 35
Mobil 945 05 716