Kommunedelplaner i Vegårshei

Hva er en kommunedelplan?

Kommuneplanen og kommunedelplaner er overordnede planer for arealbruk i kommunen eller en avgrenset del av kommunen. Den er juridisk bindende og gir føringer for mer detaljert planarbeid.

Den forholder seg til planstrategi (oversikt over planarbeid i en gitt periode basert på overordnede prioriteringer) og kommuneplanens samfunnsdel som viser målsetninger og virkemidler for samfunnsutvikling i kommunen. Kommunedelplaner må også ta hensyn til lovverk, nasjonale og regionale føringer.


Kommunedelplaner i Vegårshei kommune
 

Kommunedelplan E18 Dørdal-Grimstad
Kommunedelplan E18 Dørdal-Grimstad

Kommunedelplan for anlegg og områder for idrett og friluftsliv 2011 - 2014
Kommunedelplan for anlegg og områder for idrett og friluftsliv (PDF, 3 MB)
 

Kommunedelplan RV416 Myra-Akland (1998)
Kommunedelplan RV416 Myra-Akland (PDF, 935 kB)tekstdel
Kommunedelplan RV416 Myra-Akland, kart (PDF, 3 MB)


Kommunedelplan for skogbruk (vedtatt 1997)
Kommunedelplan for skogbruk (PDF, 189 kB)
 

Kommunedelplan for kulturminner (under arbeid)
mer info om prosess med ny kommunedelplan for kulturminner
 

Kommuneplan Vegårshei kommune
Kommuneplan Vegårshei kommune