Strategi

Overordnet strategi (tidligere styringskort) skal henge sammen med kommunens overordna styringsdokumenter som for eksempel kommuneplanen. Hvert år skal det vedtas det en overordnet strategi for Vegårshei kommune

På bakgrunn av prioriteringer som framgår i strategien utarbeides budsjett og økonomiplan.

Enhetenes strategier utarbeides årlig og tar utgangspunkt i kommunens hovedmålsetning og satsingsområder i den overordnede strategien, samt kommunens verdier. I det enkelte tjenesteområdes plan presenteres:

  • målsettinger
  • tiltak i henhold til vedtatt økonomiplan og budsjett
  • Ønsket resultat

Strategi for 2023

Tidligere strategier og styringskort