Kommuneplan 2014 - 2025

Kommunen skal ha en samlet kommuneplan som omfatter både en samfunnsdel og en arealdel.

Kommuneplan Vegårshei kommune (dokumenter)

Hva er en kommuneplan?

Kommuneplanen styrer all planlegging i en kommune. 

Hvor skal vi ha grønne områder, hvordan planlegger vi for å oppnå god helse, hvordan samarbeider vi best med nabokommuner, hvordan skaper vi en levendig tettsted, hvor skal stier og turløyper gå, hvor skal vi bygge nye, gode boligområder og hvor høyt skal vi bygge? Dette er noen av temaene som kommuneplanen gir svar på.

Formålet med en kommuneplan er å skape langsiktighet og forutsigbarhet i politikk og arealbruk for kommunens innbyggere.
 

En samfunnsdel og en arealdel

Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel med et kart og bestemmelser for fremtidig arealbruk som er juridisk bindende.

Samfunnsdelen har søkelyset på hvilke muligheter og utfordringer kommunen har i vente. I den politiske behandlingen av kommuneplanen tas det stilling til hvilke strategier vi bør ha for å utnytte mulighetene og møte utfordringene. 

Arealdelen viser sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Den skal angi hovedtrekkene i hvordan arealene skal brukes, og rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk, samt hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved disponeringen av arealene.

Kommuneplanens arealdel har et plankart med utfyllende bestemmelser og retningslinjer. De utfyllende bestemmelsene brukes spesielt når områder skal planlegges mer i detalj gjennom en reguleringsplan.
 

Revisjon av kommuneplanens arealdel

Vegårshei kommune skal revidere kommuneplanens samfunns- og arealdel. Revisjonsarbeidet startet opp høsten 2018. Et forslag til planprogram er forventet lagt ut til offentlig ettersyn i løpet av høsten 2018. Da blir det samtidig mulighet til å komme med innspill.

Alt om prosess med rullering av kommuneplanen

Kommunedelplaner

Vegårshei kommune har også noen kommunedelplaner.

Kontaktinformasjon

Chantal van der Linden
Rådgiver plan
E-post
Telefon 37 17 02 35
Mobil 945 05 716