Kommuneplan 2019 - 2031

Kommunen skal ha en samlet kommuneplan som omfatter både en samfunnsdel og en arealdel.

Kommuneplan Vegårshei kommune 2019 - 2031 (dokumenter)

vedtatt 5.11.2019

Samfunnsdel - kommuneplan 2019 - 2031 (vedtatt 5.11.19) (PDF, 2 MB)
Planbeskrivelse - Samfunnsdel Vegårshei 2019 - 2031 (vedtatt 5.11.19) (PDF, 1009 kB)
Bestemmelser og retningslinjer - Vegårshei 2019 - 2031 (vedtatt 5.11.19) (PDF, 826 kB)
Kart - Vegårshei 2019 - 2031 (vedtatt 5.11.19) (PDF, 9 MB)
Konsekvensutredning og ROS - Vegårshei 2019 - 2031 (vedtatt 5.11.19) (PDF, 3 MB)
 

Link til saksdokumenter og protokoll fra politisk behandling.

Hva er en kommuneplan?

Kommuneplanen styrer all planlegging i en kommune. 

Hvor skal vi ha grønne områder, hvordan planlegger vi for å oppnå god helse, hvordan samarbeider vi best med nabokommuner, hvordan skaper vi en levendig tettsted, hvor skal stier og turløyper gå, hvor skal vi bygge nye, gode boligområder og hvor høyt skal vi bygge? Dette er noen av temaene som kommuneplanen gir svar på.

Formålet med en kommuneplan er å skape langsiktighet og forutsigbarhet i politikk og arealbruk for kommunens innbyggere.
 

En samfunnsdel og en arealdel

Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel med et kart og bestemmelser for fremtidig arealbruk som er juridisk bindende.

Samfunnsdelen har søkelyset på hvilke muligheter og utfordringer kommunen har i vente. I den politiske behandlingen av kommuneplanen tas det stilling til hvilke strategier vi bør ha for å utnytte mulighetene og møte utfordringene. 

Arealdelen viser sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Den skal angi hovedtrekkene i hvordan arealene skal brukes, og rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk, samt hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved disponeringen av arealene.

Kommuneplanens arealdel har et plankart med utfyllende bestemmelser og retningslinjer. De utfyllende bestemmelsene brukes spesielt når områder skal planlegges mer i detalj gjennom en reguleringsplan.

 

Kommunedelplaner

Vegårshei kommune har også noen kommunedelplaner.