Rullering kommmuneplan : offentlig ettersyn planprogram og varsel om oppstart

I medhold av plan- og bygningsloven §§ 4-1, og 11-12 meldes med dette oppstart av revidering av kommuneplanen for Vegårshei kommune. Forslag til planprogram for rullering av kommuneplanen (datert 12.9.2018) legges samtidig ut til offentlig ettersyn i seks uker, jf. Plan- og bygningsloven § 11-13.

Forslag til planprogram har vært behandlet av kommunestyret den 9.10.2018 i sak 71/18. I det møtet vedtok kommunestyret å sende planprogrammet ut på høring og melde oppstart av rulleringsprosessen.

Høringsfristen er 26.11.2018

Gjeldende kommuneplan for Vegårshei er fra 2014 og skal rulleres nå. Det gjelder både samfunnsdelen og arealdelen. Planprogrammet legger føringer for det videre planarbeidet med kommuneplanen og gjør rede for formålet med rulleringen, planprosessen, tidsplanen, medvirkning og fokusområder i rulleringsprosessen.  

Har du merknader eller innspill til planprogrammet og/eller planprosessen?

Da kan det merkes med 2018/722 og sendes til:

post@vegarshei.kommune.no
eller
Vegårshei kommune, Molandsveien 11, 4985 Vegårshei

Gjeldende kommuneplan
 

Innkomne innspill i høringsperioden fram til 26.11.2018

Kontaktinformasjon

Chantal van der Linden
Rådgiver plan
E-post
Telefon 37 17 02 35
Mobil 945 05 716