Rullering kommmuneplan

Gjeldende kommuneplan for Vegårshei er fra 2014 og skal rulleres nå. Det gjelder både samfunnsdelen og arealdelen. Planprogrammet legger føringer for det videre planarbeidet med kommuneplanen og gjør rede for formålet med rulleringen, planprosessen, tidsplanen, medvirkning og fokusområder i rulleringsprosessen.  

Etter Lov om planlegging og byggesaksbehandling § 11-13 er planprogram for rullering av kommuneplan Vegårshei 2019-2031, datert 03.01.2018, vedtatt av kommunestyret den 29.1.2019 (PS 6/19)

Høringsperiode for planprogram var fra 12.10.2018 til 26.11.2018.

 

Innkomne innspill i høringsperioden (planprogram) og ved oppstart av planarbeid 

Kontaktinformasjon

Chantal van der Linden
Rådgiver plan
E-post
Telefon 37 17 02 35
Mobil 945 05 716