Krav til reguleringsplaner

Forslagsstiller er ansvarlig for å sende inn nødvendig dokumentasjon etter krav til innhold og utforming av plandokumenter fra kommunen, herunder plankart, bestemmelser og planbeskrivelse. Planen kan ikke fremmes politisk før disse kravene er oppfylt.

Plan- og bygningslov og veiledninger for planarbeid

Planprosess: fra initiativ til planforslag

Før det settes i gang planarbeid, anbefales det å ta kontakt med planrådgiveren i kommunen for en orienterende samtale om innhold og prosess.

Forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter plan- og bygningsloven' gir utfyllende bestemmelser om utforming av planinitiativ, om gjennomføring av oppstartmøte mellom forslagstiller og kommunen, og om referatet fra oppstartmøtet. Forskriften har også bestemmelser om krav til planforslag, høring, tidsfrister mv.

Forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter plan- og bygningsloven

Plandokumentenes form og innhold

Plankartet skal konstrueres i henhold til Kommunal- og moderniseringsdepartementets veiledere. Veilederne er basert på SOSI-standarden, og det er et krav at digitale plankart leveres etter nevnte standarder. Planen  kan ikke fremmes politisk før kravet er oppfylt.

Bestemmelsene formuleres på en entydig og etterprøvbar måte. Det er unødvendig å sette krav som er sikret av annet lovverk.

Planbeskrivelsen skal beskrive planens formål, hovedinnhold og virkninger, samt planens forhold til rammer og retningslinjer som gjelder for området. Visse planer krever en særskilt vurdering og beskrivelse -  konsekvensutredning - av planens virkninger for miljø og samfunn. Krav om konsekvensutredning blir gjennomgått på oppstartsmøte.

Risiko- og sårbarhetsvurdering (ROS) skal gjennomføres for hver plan. Medfører planen risiko for uønskede hendelser må det i planforslaget defineres tiltak som reduserer risikoen.

Mindre endringer

I henhold til Plan- og bygningsloven § 12.14  kan det gjennomføres mindre endringer av vedtatte reguleringsplaner. Søknad om mindre endring skal vise gjeldende situasjon, beskrivelse av endringen, og situasjon etter endring. Forslagsstiller er ansvarlig for varsling av berørte parter. Anmodning/søknad om behandling av endring sendes kommunen med følgende dokumenter:

  • Ferdig utfylt planbeskrivelse (word og pdf)
  • Innkomne merknader til varselet
  • Plankart (pdf og sosi)
  • Eventuelle endringer i bestemmelser (Word)
  • Liste over varslede parter

Nyttige lenker: