Kommunedelplan E18 Dørdal-Grimstad: Høring

Planforslag E18 på høring fram til 28. mai 2019 


Styret for det interkommunale plansamarbeidet for kommunedelplan E18 Dørdal-Grimstad har den 10.april 2019 vedtatt å legge forslag til kommunedelplan for strekningen ut til offentlig høring.

Både veilinje som er anbefalt av Nye Veier AS og en alternativ veilinje kan berøre Vegårshei øst for Eksjø og ved Vierli. Kryssløsningen foreslås enten rett over kommunens grense i Risør ved Barlinddalen eller (som alternativ) ved Kroktjenn. Forslag til kommunedelplan for strekningen E18 Dørdal-Grimstad er lagt ut på høring.

Høringsfristen er 28. mai 2019.

Uttalelser til planforslaget kan formidles via:

- medvirkningsportalen,
- epost til e18dg@asplanviak.no eller
- brev til Asplan Viak AS, Postboks 24, 1300 Sandvika. 

Merk emnefelt med 'E18 DG - Innspill planarbeid'

Spørsmål om planforslaget rettes til den kommunen det gjelder eller til rådgivergruppen på tlf. 913 42 055 i tidsrommet 09:00-16:00, evt. til Nye Veier v/ Rune Sølland på e-post rune.solland@nyeveier.no. 

Send inn dine kommentarer på medvirkningssportalen til Nye veier.

Kommunestyret i Vegårshei kommune har vedtatt og sendt følgende uttalelse (klikk på linken)  (PDF, 758 kB)

Plandokumenter (mest relevant for Vegårshei): 

Vedlegg til plandokumentene


Informasjons/dialog-møte mandag 6. mai kl. 18.00-20.00 på Vegårshei bibliotek

 

Bakgrunn for prosess med ny E18 Dørdal-Grimstad

Nye Veier har fått oppdrag fra Stortinget å utarbeide kommunedelplan for strekningene E18 Dørdal-Tvedestrand og E18 Arendal-Grimstad. De berørte kommunene inngår i et interkommunalt plansamarbeid for begge strekningene. Det pågår planarbeid med sikte på at kommunedelplan vedtas i kommunene som inngår i plansamarbeidet innen sommeren 2019.

Foreslått planområde i planprogrammet inneholder flere mulige korridorer som utredes videre i perioden fram til sommer 2019. En av disse korridorene berører Vegårshei sørøst i kommune ved (deler av) Vierli, Rossåvann, Krokvann, Langevann, Uvann, Rundholt. Sommer (juni) 2018 velges det en korridor som skal jobbes videre med i en reguleringsplan (deltaljert plan) som legger til rette for utbygging av ny vei etterpå. 

Nye Veier har ansvar for utbygging av E18 fra Langangen til Grimstad til firefelts motorvei. Formålet med ny E18 er å:

  • Binde sammen regionene
  • Utvikle bo- og arbeidsmarkedet til regionen
  • Sikre gode rammebetingelser for næringslivet
  • Redusere reisetiden
  • Øke trafikksikkerheten

 

Informasjon om prosjektet, status, og medvirkning (klikk på denne linken)